Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: master strukovne studije
Naziv predmeta: Mobilno programiranje
Status predmeta: izborni
Broj ESPB bodova: 8

Cilj predmeta

Studenti bi trebalo da nauče osnovne i napredne koncepte programiranja za Android platformu.

Ishod predmeta

Posle uspešno položenog predmeta studenti mogu samostalno da projektuju i implementiraju kompleksne GUI aplikacije za operativni sistem Android.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Upoznavanje sa Android platformom i njenim razvojnim okruženjem
 • Životni ciklus Android aplikacije
 • Komponente, GUI, Activity klasa
 • Načini skladištenja i deljenja podataka i upravljanja njima u Android aplikacijama
 • Komunikacija sa SQLite bazom podataka
 • Android Application Framework API
 • 3D grafika u OpenGL ES-u
 • Telefonske aplikacije
 • Aplikacije koje rade sa mrežom (REST veb-servis)
 • Testiranje aplikacije
 • Postavljanje na Google Play Store

Praktična nastava

 • Vežbe
 • Rad na primerima kroz izradu projekata