Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: master strukovne studije
Naziv predmeta: Napredne veb-tehnologije
Status predmeta: izborni
Broj ESPB bodova: 8

Cilj predmeta

Cilj je da studenti dobiju znanja o naprednim veb-tehnologijama kako bi mogli da samostalno razvijaju veb-aplikacije.

Ishod predmeta

Studenti poseduju teorijska i praktična znanja iz savremenih veb-tehnologija potrebna za razvoj veb-aplikacija sa elementima semantičkog veba upotrebom različitih paterna.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Uvod i implementacija MVC paterna na primeru ASP.NET MVC 5: „Controllers” – kontrole i akcije, „Views” – templejti za vizuelnu reprezentaciju izlaznih akcija korisničkih kontrola (Razor view engine), „Models” – prosleđivanje informacija „from controller to view” i integracija modela u bazu podataka (Code-First development pomoću Entity Frameworka)
  • Autorizacija i zaštita ASP.NET MVC aplikacija (ASP.NET Identity system)
  • Ajax aplikacije u kombinaciji sa ASP.NET MVC aplikacijama (poseban osvrt na jQuery i jQuery pluginove)
  • Rutiranje (Traditional Routes i, novo, Attribute Routes)
  • NuGet package management system
  • ASP.NET Web API. Single Page Applications with AngularJS

Praktična nastava

  • Vežbe
  • AJAX, HTML5, CSS3, JavaScript, AngularJS, ASP.NET MVC
  • Korišćenje tehnologija veb-servisa
  • Samostalna izrada projekta