Studijski program/studijski programi: INFORMACIONI TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Master strukovne studije
Naziv predmeta: Napredne Web tehnologije
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj je da studenti dobiju znanja o naprednim veb tehnologijama kako bi mogli da samostalno razvijaju Web zasnovane aplikacije.

Ishod predmeta

Studenti poseduju teorijska i praktična znanja iza savremenih veb tehnologija u cilju razvoja veba aplikacija sa elementima semantičkog veba upotrebom različitih paterna.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Uvod i implementacija MVC paterna na primeru ASP.NET MVC 5: ,,Controllers” – kontrole i akcije, ,,Views” – templejti za vizuelnu reprezentacijuizlaznih akcija korisniučkih kontrola (Razor view engine), ,,Models” – prosleđivanje informacija ,,from controller to view” i integracija modela u bazu podataka (using Code-First development with Entity Framework)
  • Autorizacija i zaštita ASP.NETMVC aplikacija (ASP.NET Identity system)
  • Ajax aplikacije u kombinaciji sa ASP.NET MVC aplikacijama (special emphasis on jQuery and jQuery plug-ins)
  • Rutiranje (Traditional Routes i novo Attribute Routes)
  • NuGet package management system
  • ASP.NET Web API. Single Page Applications with AngularJS

Praktična nastava

  • Vežbe
  • AJAX, HTML 5, CSS3, JavaScript, Angular JS, ASP.NET MVC
  • Korišćenje tehnologija Web servisa
  • Samostalna izrada projekta