Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: master strukovne studije
Naziv predmeta: Napredne veb-tehnologije
Status predmeta: izborni
Broj ESPB bodova: 8

Cilj predmeta

Cilj je da studenti dobiju znanja o naprednim veb-tehnologijama kako bi mogli da samostalno razvijaju veb-aplikacije.

Ishod predmeta

Studenti poseduju teorijska i praktična znanja iz savremenih veb-tehnologija potrebna za razvoj veb-aplikacija sa elementima semantičkog veba upotrebom različitih paterna.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Uvod u AngularJS i MVC model, Data binding, AngularJS templates, Servisi (Built-in servisi, Custom servisi), scope, AngularJS scope elementi(ng-include, ng-repeat, ng-view, ng-controller, directives)), Expressions, Interpolation, Filteri (Built-in filters, Kreiranje custom filtera), Forme (Input kontrole, Form validation, Upotreba CSS klasa, Built-in validatori, Direktive (Built-in directives, Kreiranje custom directive-a), Moduli
  • Single Page Application u AngularJS-u
  • Uvod i implementacija MVC paterna kroz LARAVEL PHP framework (Models – prosleđivanje informacija „from controller to view”; Views – templejti za vizuelnu reprezentaciju izlaznih akcija korisničkih kontrola; Controllers – kontrole i akcije).
  • Namespace, rutiranje u Laravelu, korišćenje CSS-a, korišćenje Layout-a, autentifikacija, migracije DB, Eloquent ORM
  • CRUD Laravel PHP aplikacije u kombinaciji sa AJAX-omi jQuery JavaScript bibliotekom
  • Laravel i AdminLTE panel
  • Laravel i datatable

Praktična nastava

Vežbe

  • HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript, AJAX, jQuery, JSON, AngularJS, PHP, LARAVEL
  • Korišćenje tehnologija veb-servisa
  • Samostalna izrada projekta