Studijski program / studijski programi: ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: ODNOSI SA JAVNOŠĆU
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Osnovni cilj predmeta Odnosi s javnošću je stručno obrazovanje i osposobljavanje kadrova – specijalista za odnose s javnošću, uz inoviranje njihovog znanja i praktičnog iskustva u primeni veština i sposobnosti koje doprinose razvoju dobrih odnosa sa svim ciljnim grupama javnosti u IT delatnosti, po najvišim svetskim standardima.

Predmet Odnosi s javnošću pripremljen je kao odgovor na sve učestalije potrebe iz prakse informatičkih organizacija za školovanim stručnim kadrovima, koji bi se profesionalno bavili izgrađivanjem dobrih odnosa sa korisnicima usluga, razvijanjem saradnje sa predstavnicima medija i sa programima izgrađivanja dobrih odnosa s stručnim udruženjima sa drugim uticajnim ciljnim grupama.

Ishod predmeta

Studenti će upoznati razloge koji su doveli do nastanka PR-a, elemente koji određuju stepen razvijenosti PR-a na nivou kompanije, taktičke opcije PR-a u zavisnosti od tipa ciljnih grupa. Naučiće kako da primenjuju tehnike za postavljanje ciljeva u delu uticaja na javno mnjenje i kreiranje korporativnog identiteta, kako se formiraju i sprovode pravila u okviru korporativne kulture, kako se postavljaju ciljevi istraživanja u PR-u, koje su funkcije i zadaci PR-a, osnove integrisanog marketinga, odnos hijerarhijske i vremenske kontrole u plasmanu poruka, tehnike za prepoznavanje zlonamernih izvora poruka, elemente od kojih zavisi psihološka reakcija na poruku, značaj i relevantne aspekte konferencija za medije. Studenti će kroz primere naučiti koje su najčešće PR greške u praksi, zašto u praksi često postoji odsustvo kvalitetnog istraživanja ciljanih javnosti i kako taj problem prevazići, koje su posledice odsustva vođenja strateške korporativne komunikacije sa ciljnim grupama i kako se to odražava na imidž, kako se utvrđuju ciljevi proaktivne komunikacije, zašto je za dobar odnos sa mas-medijima važno razviti baze podataka i informacioni sistem, elemente koji čine uspešan interni PR.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Uvod u public relations (PR)
 • Korporativni identitet / korporativna kultura
 • Informaciono-komunikacioni sistemi, organizacija tima u PR-u
 • Novinarstvo, vrste medija, žanrovi
 • Oglašavanje (advertising) i sajamski nastup
 • Interni PR, organizacija PR službe i PR događaja, lični PR, pregovaranje
 • Dijalog, debata, politički marketing i političke kampanje
 • Odnosi s medijima i odnosi s novinarima
 • Rešavanje konflikata / krizno PR lobiranje
 • Istraživanja u PR-u
 • Nastup na televiziji, nastup na radiju
 • Novinarstvo u štampi, neverbalno komuniciranje
 • Fotografija u medijima, posao i stres
 • Menadžment ljudskih resursa
Pogledajte kompletnu knjigu predmeta za ovaj predmet.