Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: master strukovne studije
Naziv predmeta: Osnove primenjenih istraživanja
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB bodova: 6

Cilj predmeta

Da se studenti upoznaju sa svim fazama istraživačkog postupka – od pronalaženja problema, preko pisanja izveštaja o realizovanom istraživanju, do publikovanja rezultata, posebno u oblasti primenjenih istraživanja u informacionim tehnologijama, koja su osnova rešavanja praktičnih problema i u koje spada i izrada master strukovnog završnog rada.

Ishod predmeta

Studenti će biti u stanju da se uključe u primenjenoistraživački rad u oblasti informacionih tehnologija, da objasne mesto primenjenih istraživanja u naučnoistraživačkoj delatnosti, da formulišu svoje ideje i da postave polazne postavke za rešavanje problema, da kritički pristupe izboru literature, da pravilno predstavljaju i procenjuju rezultate svojih istraživanja i porede sa rezultatima drugih, da ih prezentuju klijentu i/ili javnosti, da napišu stručni rad, da primenjuju etička načela u istraživačkom radu. Napraviće se spona između struktura koje se bave naučnim radom i struktura organizacija.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Istraživački pristup rešavanju problema, ideje, resursi i etička pitanja
 • Pronalaženje relevantne literature i njeno korišćenje
 • Formulisanje problema i postavka hipoteza
 • Metodologija primenjenoistraživačkog rada
 • Prikupljanje podataka, ankete i upitnici
 • Eksperimentalni pristup istraživanju
 • Statistički metodi za ocenu rezultata istraživanja
 • Ocena i poređenje rezultata istraživanja
 • Prezentovanje rezultata
 • Priprema naučnih radova, pravilno referenciranje na korišćenu literaturu, publikacija
 • Priprema usmenih i poster prezentacija

Praktična nastava

 • Vežbe
 • Primenjenoistraživački rad u okviru kojeg će studenti proći kroz kompletan proces istraživanja identifikovanja i formulisanja problema izbora istraživačkog metoda, dobijanja rezultata, njihove procene i prezentacije