Studijski program/studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: OSNOVI PROGRAMIRANJA
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 9

Cilj predmeta

Cilj predmeta Osnovi programiranja je savladavanje fundamentalnih principa programiranja, koja su neophodna osnova za svako dalje programiranje i projektovanje. Predmet predstavlja ulaz u svet programiranja, upoznavajući studenta sa osnovnim elementima programskih jezika, njihovom sintaksom, tipovima podataka i kontrolnim strukturama.

Osamostavljivanje za rad u jeziku C, upoznavanje sa njegovom sintaksom i mogućnostima. Učenje veštine pisanja efikasnih i čitljivih programa, kao i analiziranja već napisanih programa. Razumevanje osnovnih programskih tehnika i koncepata.

Ishod predmeta

Predmet Osnovi programiranja pruža mogućnost studentima da se upoznaju sa tipovima podataka u programskom jeziku C, ulazno izlaznom konverzijom u jeziku C, preprocesorom i preprocesorskom direktivom, operatorima u jeziku C, znakovima i znakovnim konstantama. Studenti će naučiti kako se radi konfiguracija i izvršavanje programa u jeziku C, koje su osnovne kontrolne strukture, šta je sekvenca, selekcija i ciklus, na koji naćin se koriste nizovi. Upoznaće se sa pokazivačima, adresnom aritmetikom, dinamičkom alokacijom, i njenom primenom, sortiranjem nizova korišćenjem pokazivača, višedimenzionalnim nizovima,  deklaracijom i definicijom funkcije, pozivanjem funkcija i prenošenjem argumenata, bočnim efektima funkcije, strukturama i njihovom primenom,  radom sa fajlovima u jeziku C, unijama, korišćenjem bibliotečke funkcije.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Uvod i principi programskih jezika,
 • Tipovi podataka,
 • Izrazi i iskazi,
 • ASCII tabela,
 • Sintaksa programskih jezika,
 • Ključne i rezervisane reči,
 • Osnovne kontrolne strukture,
 • Sekvenca,
 • Selekcija,
 • Ciklusi,
 • Skokovi,
 • Potprogrami,
 • Argumenti potprograma,
 • Prenos parametara pri pozivu potprograma,
 • Funkcije,
 • Procedure,
 • Rekurzija,
 • Podela programskih jezika,
 • Primeri u programskom jeziku.
 • Osnovne tehnike programiranja,
 • C kao programski jezik,
 • Deklaracija i implementacija koda,
 • Struktura programa u jeziku C,
 • Deklaracija standardnih C funkcija,
 • Lib fajlovi,
 • Implementacija standardnih C funkcija,
 • Prevođenje, linkovanje i pokretanje programa,
 • Sintaksa programskog jezika C,.
 • Funkcije,
 • Parametri funkcija,
 • Kontrola toka programa,
 • if – else konstrukcija, switch – case konstrukcija,
 • Petlje, for petlja, while petlja, do – while petlja,
 • Nizovi,
 • Stringovi,
 • Pointeri,
 • Pointerska aritmetika,
 • Pointeri na funkcije,
 • Alokacija memorije,
 • Redosled operatora,
 • Rad sa fajlovima,
 • Rad sa strukturama.

Praktična nastava

 • Vežbanje kroz primere i zadatke gradiva pređenog na predavanjima.
 • Konkretni programski elementi koji pokrivaju teorijske oblasti.