RB Šifra Naziv predmeta Sem. ECTS
PRVA GODINA
1. CRT Crtanje I 7
1.1. Istorija crteža
1.2. Osnove crtanja
1.3. Crtačke tehnike
1.4. Osnovni elementi crteža: kompozicija, linija, perspektiva, površina, svetlost, senka, valera
2. RSG Rasterska grafika I 7
2.1. Kreiranje rasterskih dokumenata
2.2. Softveri za obradu rasterskih dokumenata
2.3. Priprema rasterskih dokumenata za štampu
3. MAT Matematika I 8
3.1. Matematička logika
3.2. Matrice i determinante
3.3. Integralni račun
3.4. Diferencijalni račun
Bira se jedan iz sledeće grupe:
4. TCN Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom I 8
4.1. Osnove nacrtne geometrije
4.2. Ortogonalna projekcija geometrijskih tela
4.3. Standardi i pravila crtanja
4.4. Elementi kotiranja
4.5. Tehnički crtež i tehnička dokumentacija
5. IIT Informacione i Internet tehnologije I 8
5.1. Hardver i osnovne hardverske komponente računara
5.2. Sistemski i korisnički softver
5.3. Internet tehnologije i Internet servisi
5.4. Komunikacione tehnologije
5.5. Bežične i mobilne tehnologije
ECTS I sem 30
6. TMT Teorija novih medija
II 6
6.1 Savremena teorija medija posle poststrukturalizma
6.2. Analiza tekstova teoretičara i istoričara umetnosti i medija
6.3.  Teorija dizajna novih medija i video igara
7. RA Vizuelne osnove
II 5
7.1. Osnove vizuelne percepcije
7.2. Principi kompozicije
8. TIS Osnove savremene umetnosti i dizajna II 6
8.1. Nastanak i razvoj umetnosti i dizajna
8.2. Savremena kretanja u umetnosti i dizajnu
9. PRSG Primene rasterske grafike u dizajnu II      6
9.1. Alati za selekciju rasterskih jedinica
9.2. Alati za transformaciju, retuširanje, bojenje
9.3. Primena filtera i vektorskih elemenata
Bira se jedan iz sledeće grupe:
10. FTG Fotografija II 7
10.1. Kamera obcura, optika i hemija
10.2. Blenda i ekspozicija
10.3. Vrste sočiva
10.4. Autorova fotografija u grafici
11. PP Principi projektovanja II 7
11.1. Modelovanje i simulacije
11.2. Primena programskih alata u tehničkim proračunima
11.3. Izrada grafičke dokumentacije projekta
ECTS II sem 30
Ukupno ECTS I godina 60
DRUGA GODINA
12. E1 Engleski jezik I III 6
12.1 Osnovna vremena engleskog jezika
12.2. Vokabular svakodnevne komunikacije
12.3. Samostalna primena jezika
13. VG Vektorska grafika III 6
13.1. Uvod u vektorsku grafiku
13.2. Kreiranje vektorskih dokumenata
13.3. Priprema vektorskih dokumenata za profesionalno štampanje
14. WD1 WEB dizajn III 6
14.1. Uvod u HTML
14.2. Postupak izrade veb sajta
14.3. Navigacija i definisanje elemenata navigacije
15. 3DM 3D modelovanje i animacija                          III 6
15.1. Programi za modelovanje
15.2. Virtuelni prostor i poligonalno modelovanje
15.3. NURBS modelovanje
Bira se jedan iz sledeće grupe:
16. SPKR Socijalni i pravni kontekst IT III 6
16.1. Sociološki aspekti računarstva
16.2. Pravo u računarstvu
17. MEN Menadžment III 6
17.1. Teorija menadžmenta
17.2. Porterov model opštih strategija
ECTS III sem 30
18. E2 Engleski jezik II IV 5
18.1. Razumevanje pisanih članaka iz najrazličitijih oblasti
18.2. Osposobljavanje za uspešnu pisanu komunikaciju
18.3. Osposobljavanje za uspešnu govornu komunikaciju
19. PVG Primene vektorske grafike u dizajnu IV 5
19.1. Rad sa softverom za izradu vektorskih dokumenata
19.2. Upotreba efekata na vektorskim objektima
20. PTMA Praktikum iz 3D modelovanja i animacije                  IV 5
20.1. UV prostor modela
20.2. Šejderi
20.3. Poligonalni tokovi
21. WD2 Napredni WEB dizajn IV 7
21.1. Lejeri i njihova upotreba
21.2. Upoznavanje sa DOM modelom
Bira se jedan iz sledeće grupe:
22. DOZ Dizajn i obrada zvuka IV 8
22.1. Snimanje, obrada i montaža zvuka i efekata
22.2. Produkcija u programu Sony Acid Pro i postprodukcija u programu Sony Sound Forge
23. VP Video produkcija IV 8
23.1. Upoznavanje sa različitim audio i video kodecima i formatima
23.2. Rad u programu za nelinearnu video montažu Adobe Premiere Pro
23.3. Specijalni efekti u video produkciji za potrebe filma, reklama, TV spotova …
ECTS IV sem 30
Ukupno ECTS II godina 60
TREĆA GODINA
24. E3 Engleski jezik III – poslovni za IT V 6
24.1. Poslovna korespondencija
24.2. Terminologija savremenog poslovanja
25. DP Dizajn publikacija      V 8
 25.1  Osnove pripreme za štampu
 25.2  Softverski alati namenjeni dizajnu publikacija
26. VE Vizuelni efekti V 8
26.1. Istorija vizuelnih efekata
26.2. Node-based kompoziting
26.3. RGBA kanali slike
Bira se jedan iz sledeće grupe:
27. MIM Marketing i Internet Marketing V 8
27.1. Teorija marketinga
27.2. Prodaja
27.3. Internet marketing
28. UP Upravljanje projektima V 8
28.1. Savremeni pristupi u upravljanju projektima
28.2. Projektni menadžment
28.3. Upravljanje ljudskim resursima u projektima
28.4. Praćenje i kontrola realizacije projekta
ECTS V sem  30
29.  KI Korporativni identitet
VI 6
29.1. Elementi korporativnog identiteta
29.2. Dizajniranje korporativnog identiteta u enterijerima i eksterijerima
30. EP Elektronsko poslovanje
VI 5
30.1. B2B i B2C poslovanje
30.2. IT poslovanje i preduzetništvo
31. PK Poslovna komunikacija VI 4
 31.1. Komunikacioni procesi
 31.2. Savremeni kanali poslovne komunikacije
 31.3. Tehnološka podrška poslovnoj komunikaciji
 31.4. Internet i poslovna komunikacija
32. POD Praktikum iz osnova dizajna
VI 5
32.1. Primarni, sekundarni i propratni elementi praktikuma
32.2. Priprema praktikuma za štampanje i elektronsko prikazivanje
33. SP Stručna praksa (u Comtrade-u) VI 3
34. ZR Završni rad sa profesionalnim veštinama i pripremom za karijeru VI 7
ECTS VI sem  30
Ukupno ECTS III godina  60
Ukupno ECTS 180