Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: master strukovne studije
Naziv predmeta: Primenjeni računarski dizajn
Status predmeta: izborni
Broj ESPB bodova: 8

Cilj predmeta

Primena stečenih znanja u širem spektru poslova dizajna i osposobljavanje studenta za samostalnu primenu naprednih tehnika za rešavanje realnih problema primenjenog računarskog dizajna.

Ishod predmeta

Po završetku ovog predmeta studenti su ovladali metodama i tehnikama koje se primenjuju u mnogim oblastima dizajna i osposobljeni su da samostalno realizuju dizajn svih pojedinačnih elemenata konkretnog proizvoda i njihovu sintezu u jedinstvenu i skladnu celinu.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Principi dizajna enterijera i uređenja prostora
 • Oblikovanje prostora primenom alata i tehnika dizajna
 • Proučavanje unutrašnje arhitekture i koncepti kreiranja nameštaja primenom savremenih softverskih alata
 • Dizajn tekstila i elementi oblikovanja primenom alata za dizajn
 • Kvantovanje slike u originalnom i transformacionom domenu
 • Statistički modeli slike i šuma
 • Transformacije slike i video-zapisa
 • Restauracija slika
 • Osnovni principi industrijskog dizajna
 • Dizajn proizvoda primenom softverskih alata

Praktična nastava

 • Vežbe
 • Primeri koji prate teorijsku nastavu
 • Rad u odgovarajućem alatu