Kako bi studenti mogli da postignu maksimalne rezultate u učenju danas, potrebno je koristiti raspoložive mogućnosti savremene informacione tehnologije. Korišćenje testiranja putem računara, materijala za učenje i informacija preko sajta, rezervisanja knjiga preko on-line biblioteke i korišćenje informacionog sistema unutar škole u mnogome može pomoći boljem napredovanju studenta, pa samim tim i obrazovne ustanove.

Kako bi pomogli efikasnijem razvoju obrazovanja kod nas, LINK group je kreirao nekoliko softverskih rešenja koje se koriste na ITS-u:

 

Software za učenje i testiranje (Testing and Learning Software – TLS) je programsko rešenje koje omogućava učenje putem računarskog testiranja. Ovaj program omogućava profesorima i školi jednostavno i lako kreiranje testova, organizovanje kontrolnih zadataka i vežbi, centralizovanje baze znanja pitanja, automatizovan pregled i analizu postignutih rezultata. Softver se osim testiranja koristi i za učenje tako što za svako pitanje, ukoliko student ne odgovori tačno, na ekranu se pojavljuje objašnjenje pitanja zajedno sa tačnim odgovorom. Pored toga, automatski se računa broj osvojenih poena i ocena prema kriterijumima koje su unapred odredjeni. Na taj način je omogućeno testiranje čitave grupe kandidata odjednom, ispravka testa i ocenjivanje. Izbegava se subjektivnost prilikom ocenjivanja, skraćuje period utrošenog vremena, izbegava se nezadovoljstvo studenta (odmah znaju gde su pogrešili, kakav su odgovor trebali da znaju i zašto) i povećava autonomnost i zadovoljstvo profesora u toku rada.

 

Biblioteka software je razvijen za potrebe školskih biblioteka, bez obzira na njihovu veličinu i način rada, i sadrži sve neophodne elemente za efikasno upravljanje radom biblioteke: unos nove literature, unos pripadajućih serijskih brojeva za više primeraka jedne knjige, praćenje evidencije za različite vrste literature (knjiga, skripa, časopis, CD), iznajmljivanje literature korisnicima, vraćanje literature u biblioteku, vođenje evidencije o ukupnom i trenutno raspoloživom broju primeraka određene knjige, brisanje knjige iz biblioteke uz očuvanje istorije, produžavanje roka već izdate literature, pregled izdate literature, statistiku korišćenja. Posebna pogodnost je lako povezivanje biblioteke sa Internetom i prikaz svih relevatnih podataka iz biblioteke na web sajtu. Time se svim članovima i korisnicima biblioteke omogućava jasan uvid od kuće, preko Interneta u broj knjiga koje trenutno koriste kao i datumu pozajmice i datumu vraćanja za svaku od njih.

 

Content Management Server (CMS) – Od velike važnosti za obrazovnu ustanovu je da poseduje Internet prezentaciju koju  mogu videti svi ljudi povezani na Internet – studenti, profesori, roditelji i naravno potencijalni partneri i saradnici. Obrazovna institucija koja poseduje odličnu Internet prezentaciju, redovno ažuriranu na dnevnom nivou je danas prava retkost. Link group CMS pruža kompletan alat za izradu sadržaja, isporuku, razvoj i upravljanje prezentacijom edukativne ustanove. Posebno se ističe mogućnost da osoblje ustanove samostalno i lako uredjuju svoj Web sajt, a da studenti i roditelji preko Interneta vide promene rasporeda časova, seminarske radove, spisak lekcija (i njihov sadržaj) koji su se tokom dana radile i dr.

 

Distance Learning System (DLS) – E-learning platforma, sistem za učenje na daljinu je zasnovan na korišćenju savremene  tehnologije u gotovo svim elementima procesa učenja. Učenje u mreži računara preko Interneta, odnosno Intraneta predstavlja osnovnu ideju ovog sistema. Ovo softversko rešenje zadovoljava sve buduće očekivane potrebe učenika i njihovih roditelja. LINK DLS omogućava i rad na tradicionalan način i kompletno upravljanje školom na Internetu kao i ostvarivanje dvosmerne komunikacije i razmene podataka.

 

Informacioni sistem (IS) je projektovan da zadovolji potrebe poslovanja obrazovnih ustanova. IS omogućava integrisanje svih značajnijih aktivnosti vezanih za nastavu i ostale poslovne procese na edukativnim ustanovama od rasporeda časova, održavanja nastave, elektronskih dnevnika, vodjenja dokumentacije do ispitnih rokova i plaćanja školarina. Nastavnici su u mogućnosti da elektronski unose nastavni plan, dnevnik nastave, pripremaju, dodeljuju i ocenjuju radove, testove i pismene ispite. Na taj način pojednostavljuje se funkcionisanje obrazovne ustanove i smanjuje broj papira i dokumentacije unutar same ustanove.