Studijski program: ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Naziv predmeta: ANALIZA PODATAKA
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj ovog predmeta je priprema studenata za samostalnu primenu matematičkih i statističkih metoda u istraživanju tržišta, ponašanja potrošača, pripremama i analizi marketinških kampanja na internetu.

Ishod predmeta Analiza podataka

Studenti će posedovati razumevanje teorijskih osnova potrebnih metoda deskriptivne statistike, statistike zaključivanja, kao i naprednih tehnika analize velike količine podataka. Studenti će biti praktično osposobljeni za upotrebu aplikativnih programa koji se koriste u primeni teorijskih znanja, kao i propremljeni za interpretaciju rezultata u domenu elektrosnkog poslovanja.

Sadržaj predmeta

  • Teorijska nastava
  • Prikupljanje podataka
  • Grafička rezentacija podataka
  • Mere centralne tendencije, mere disperzije.
  • Statističke distribucije, osnovi verovatnoće.
  • Uzorak i ocenjivnje parametara.
  • Testiranje hipoteza.
  • Regresiona analiza i korelaciona analiza.
  • Analiza varijanse. Analiza vremenskih serija. Pojam otkrivanja znanja u velikim skupovima podataka. Višestruka regresija. Metod glavnih kompnenata. Metod klastera. Primena u marketinškim istraživanjima.

Praktična nastava
Program SPSS kao statistički alat.
Program Excel kao statistički alat.
Analiza ponašanja korisnika interneta
Analiza dnevničkih datoteka (log files).