Studijski program/studijski programi : INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: STRUKOVNE, OSNOVNE
Naziv predmeta: MENADžMENT PROJEKATA I LJUDSKIH RESURSA
Status predmeta: IZBORNI
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj dela predmeta Menadžment projekata je da studenti steknu i usvoje osnovna znannja iz teorije upravljanja različitim projektima iz oblasti Informacionih Tehnologija, posebno imajući na umu naučno zasnovan i u praksi primenjivan koncept upravljannja projektima. Cilj dela predmeta Menadžment ljudskih resursa je da studenti steknu i usvoje osnovna znanja iz oblasti upravljanja ljudskim resursima u svim fazama procesa upravljanja.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti koji je cilj menadžmenta ljudskih resursa, koje su njegove dimenzije, koji se modeli koriste i koji su uticajni činioci na razvoj menadžmenta ljudskih resursa, elemente procesa menadžmenta ljudskih resursa, karakteristike planiranja ljudskih resursa, oblike i faze zapošljavanja, značaj obrazovanja i obuke zaposlenih, vrste i nivoe obrazovanja i obuke, oblike raskida radnog odnosa,  elemente ugovora o radu. U delu predmeta na kojem se izučava menadžment projekata studenti će se upoznati sa fazama životnog ciklusa projekta, karakteristikama koncepta upravljanja realizacijom projekta, pristupima u izboru organizacione strukture u izvršenju projekta, ulogom rukovodioca projekta, vrstama ugovora, upravljanjem rizikom u projektu, praćenjem i kontrolom realizacije projekta, sistemom izveštavanja u realizaciji projekta, metodama i tehnikama koje se  koriste u upravljanju realizacijom projekta.
Sadržaj predmeta

Menadžment projekata:1.Pojam i vrste projekata, 2.Životni ciklus projekta, 3.Koncept upravljanja projektom,  4.Organizaciona struktura u upravljanju projektom, 5.Ljudski resursi u konceptu upravljanja projektom, 6.Ugovaranje realizacije projekta, 7.Upravljanje kvaliteom projekta, 8.Upravljanje rizikom u projektu, 9.Upravljanje komunikacijama u projektu, 10. Upravljanje promenama u projektu, 11.Planiranje realizacije projekta, 12.Praćenje i kontrola realizacije projekta, 13.Izveštavanje o realizaciji projekta, 14.Metode i tehnikeu konceptu upravljanja projektim, 15.Računarski programi za upravljanje projektom
Menadžment ljudskih resursa: 1.Uvod u menadžment ljudskih resursa, 2.Proces menadžmenta ljudskih resursa, 3.Planiranje, 4.Zapošljavanje, 5.Uvođenje u posao, 6.Obrazovanje i obuka, 7.Ocenjivanje, 8.Motivacija, 9.Zdravstvena briga i bezbednost, 10.Upravljanje karijerom zaposlenih, 11.Otpuštanje.

Pogledajte kompletnu knjigu predmeta za ovaj predmet .