Zadatak:
Napraviti windows aplikaciju, koja će imati 4 dugmeta. Klikom na svako pojedinačno dugme startovaće se posebna aplikacija (Slika 1.1):

Slika 1.1: Izgled programa

Dugme "StartInfo" treba da primeni klasu ProcessStartInfo, i to tako sto će startovati Internet Explorer u prozoru normalne veličine i sa početnom web stranom http://www.its.edu.rs/.

Rešenje:
Potrebno je, na samom početku, uključiti prostor imena System.Diagnostics, jer njemu pripada klasa Process. Kod sva 4 dugmeta primenjuje se metoda Process.Start(). Na poseban način se realizuje upotreba ProcessStartInfo klase, jer ona služi za specificiranje vrednosti, koje se koriste prilikom startovanja procesa. Prozor Solution Explorer-a treba da izgleda kao na slici (Slika 1.2):

Slika 1.2: Solution Explorer

Kod za klasu FormProcess:

public FormProcess()
{
    InitializeComponent();
}
private void buttonIExplorer_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // pokretanje internet explorer-a
    Process.Start("IExplore.exe", "www.its.edu.rs");
}
private void buttonWord_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // pokretanje word-a
    Process.Start("winword.exe");
}
private void buttonExcel_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // pokretanje excel-a
    Process.Start("excel.exe");
}
private void buttonStartInfo_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // kreiranje novog objekta klase ProcessStartInfo
    ProcessStartInfo startInfo = new ProcessStartInfo("IExplore.exe");
    // oblik prozora, koji ce biti otvoren
    startInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Normal;
    // pocetna web adresa
    startInfo.Arguments = "www.its.edu.rs";
    // pokretanje internet explorer-a
    Process.Start(startInfo);
}

Kompletno rešenje zadatka možete da preuzmete ovde.