Studijski program : ELEKTRONSKO POSLOVANJE, INFORMACIONI SISTEMI
Naziv predmeta: Analiza i projektovanje poslovnih sistema
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj ovog predmeta je ovladavanje tehnikama analize i projektovanja specifičnih informacionih sistema koji se koriste u e-poslovanju.

Ishod predmeta

Studenti će naučitii osnove i principe birokratske organizacije Maksa Vebera, koncepte teorije o ponašanju, faktore motivacije, osnovne elemente i principe projektovanja organizacije, uticaj strategije na organizaciju poslovnog sistema. Naučiće definiciju, funkcije i dimenzije organizacione strukture, način utvrđivanja i analiziranja zadataka u preduzeću, kriterijume podele rada i departmentalizacije, delegiranje autoriteta, formalizacija, način projektovanja procesa i značaj ljudskog faktora, uticaj organizacione kulture, način projektovanja sistema merenja performansi i nagrađivanja, način na koji se analizira i istražuje organizaciona struktura, principe projektovanja elektronskog poslovanja u organizaciji.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: 

 • Pojam upravljanja promenama
 • Transformacija preduzeća ka e-poslovanju
 • Tipovi promena u organizaciji
 • Planiranje promena
 • Zahtevi na ljudske resurse
 • Pristupi uvođenju promena
 • Upravljanje rizicima
 • Analiza organizacije
 • Modelovanje procesa
 • Modelovanje podataka
 • Načini nabavke sistema
 • Razvoj i programiranje za e-poslovanje
 • Testiranje
 • Predaja proizvoda iz laboratorisjkog u operativno okruženje
 • Merenje performansi sistema za e-poslovanje