Studijski program: ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Naziv predmeta:  Elektronsko bankarstvo
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Savladavanje teorijske osnove i upoznavanje sa tehnološkim realizacijama e-bankarstva. Primena IT u projektovanju i upravljanju ekspoatacijom sistema e-bankarstva. Primena tehnika e-poslovanja u e-bankarstvu.

Ishod predmeta

Studenti će se upoznati sa karakteristikama elektronskog novca, faktorima koji su doveli do razvoja elektronskog novca, sistemima plaćanja zasnovanim na elektronskom novcu, vrstama banaka, vrstama i ulogom međunarodnih finansijskih institucija, modelima elektronskog plaćanja, online i offline sistemima elektronskog novca, razlozima koji su doveli do pojave banaka na Internetu, servisima elektronskog bankarstva, vrstama i karakteristikama platnih kartica, kartičnim organizacijama i njihovom ulogom u procesu realizacije transakcija platnim karticama, karakteristikama i načinom realizacije transakcija na ATM uređajima, POS terminalima i na Internetu. Studenti će naučiti koja je uloga procesora u procesiranju elektronskih finansijskih transakcija, kako funkcioniše SWIFT, TARGET, koje su metode zloupotreba u elektronskom bankarstvu i kategorije rizika sa kojima se suočavaju finansijske institucije, metode i tehnike zaštite koje se primenjuju na transakcionom nivou, na nivou platnih kartica i uređaja koji se koriste za obradu transakcija.

Sadržaj predmeta

 • Osnovni pojmovi bankarstva
 • Platni promet i elektronsko bankarstvo
 • Nove potrebe korisnika i demografski trendovi
 • Tehničko-tehnološka osnova elektronskog bankarstva
 • Sigurnost i mere zaštite
 • Međubankarske komunikacije
 • Transakcije velikih vrednosti
 • Distribucioni sistemi
 • Plaćanja u elektronskoj trgovini
 • Elektronski finansijski sistem
 • Institucionalni aspekti e-bankarstva i platnog prometa u Srbiji
 • Instrumenti plaćanja
 • Sistem obračuna
 • Proces trgovanja hartijama od vrednosti
 • Smanjenje troškova bankarstva primenom e-bankarstva
 • Bankarstvo na internetu i onlajn tržišta
 • Primena e-bankarstva u Srbiji