Studijski program/studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, RAČUNARSKA MULTIMEDIJA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Status predmeta: izborni/obavezni
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta

Cilj predmeta Elektronsko poslovanje je da studentima pruži neophodna znanja u oblasti primene savremenih tehnologija u poslovanju. Tokom nastave na ovom predmetu, objašnjavaju se pojam i značaj elektronske trgovine kao fenomena koji se naglo razvija sa razvojem IKT, elektronske uprave, elektronskih plaćanja u kontekstu međubankarskih, plaćanja na malo i plaćanja na Internetu, e-Zdravsta, e-Učenja i drugih savremenih koncepata, a u praktičnom delu nastave, studenti imaju priliku da kroz demonstraciju nauče o komercijalnim softverskim rešenjima koja se primenjuju u poslovnoj praksi današnjice.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti koji su osnovni modeli elektronskog poslovanja, karakteristike i način primene modela oglašivača i inforposrednika, kao i Ransom modela poslovanja. Studenti će steći praktično primenjiva znanja iz oblasti multifunkcionalnih sistema plaćanja, funkcionisanja PayPal-a, QVoucher-a, opcija za naplatu prodate robe ili usluga preko web sajta. Posebno će biti izučavani poslovni modeli uspešnih Internet kompanija, osnovne pretpostavke za započinjanje Internet biznisa, Content Management Systemi i njihova namena, žiro kliring, funkcionisanje RTGS-a, namena ERP sistema, vrste platnih kartica, charge, installment i revolving kreditne kartice, strategije i tehnike koje se mogu koristiti u oglašavanju na Internetu, funkcionalnosti servisa GoogleDrive, mogućnosti za primenu cloud computing aplikacija u poslovanju, funkcionisanje Bitcoina, način realizacije transakcija karticom na bankomatu i POS terminalu, način realizacije transakcije karticom na Internetu, osnove eGovernment-a, pojam procesora i njegove uloge u obradi transakcija, faktori koji utiču na izbor kanala distribucije u poslovanju na Internetu, tendencije u sistemima obrazovanja na daljinu, osnove optimizacije web sajta prema zahtevima pretraživača.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

 • Oblasti elektronskog poslovanja
 • Internet i servisi Interneta
 • Strategije elektronskog poslovanja
 • Modeli poslovanja na Internetu
 • Virtuelne organizacije
 • Aplikacije elektronskog poslovanja
 • Modeli prihodovanja na Internetu
 • Elektronska razmena podataka
 • Elektronska trgovina
 • Modeli elektronske trgovine
 • Elektronski novac
 • Elektronsko bankarstvo
 • Sistemi plaćanja na Internetu
 • Ruski sistemi plaćanja na Internetu
 • Trendovi u Internet marketingu
 • e-Uprava
 • Modeli e-Uprave
 • Elektronska identifikaciona dokumenta
 • e-Zdravstvo
 • e-Učenje
 • Rizici i bezbednosne pretnje razvoju elektronskog poslovanja
 • Tehničke i pravne mere borbe protiv rizika i zloupotreba
 • Tenedencije u elektronskom poslovanju

Praktična nastava:

 • Vežbe
 • Drugi oblici nastave
 • Studijski istraživački rad
 • Rad u softveru za upravljanje elektronskom dokumentacijom
 • Prezentacija softvera za upravljanje sadržajem veb prezentacije
 • Analiza poslovnog modela Pej Pala
 • Analiza rešenja e-Uprave na nivou nacionalnih ekonomija
 • Prezentacija softvera za učenje na daljinu