Studijski program / studijski programi: RAČUNARSKA MULTIMEDIJA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: INFORMACIONE I INTERNET TEHNOLOGIJE
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja iz oblasti računarskog hardvera, softvera i interneta, kao suštinskih preduslova za dalje izučavanje informacionih i komunikacionih tehnologija i programiranja uopšte. Uvideti značaj uticaja informacionih tehnologija (IT) na društvo, prednosti i mane. Shvatiti principe mobilnih i bežičnih tehnologija, čiji razvoj i primena danas preuzimaju vodeću ulogu u IT-ju.

Ishod predmeta

Studenti će savladati osnovne hardverske delove PC računara, faktore od kojih zavisi brzina računara, osnove binarnog jezika, vrste memorije računara. Naučiće šta podrazumevaju primarna, sekundarna i tercijarna memorija računara i o čemu treba voditi računa kod izbora i nadogradnje računara. Biće obrađene vrste i namena portova na računaru, tipovi monitora, osnovne vrste softvera, vrste operativnih sistema, vrste aplikativnog softvera, mehanizmi nastajanja otkaza softvera, osnove OSI modela, faktori od kojih zavisi brzina i stabilnost računarske mreže, IPv4 i IPv6 protokoli, usluge interneta, načini povezivanja na internet, standardi bežičnog umrežavanja i komuniciranja, izvori smetnji u bežičnim mrežama, uticaj IT-ja na društvo i pojedinca, ciljevi upotrebljive i korisne interakcije između čoveka i računara, zaštita računara i podataka u mreži, vrste malicioznog softvera, Shareware programi, koncept autorskih prava, faktori od kojih zavisi izbor računara za poslovnu primenu.

Sadržaj predmeta

 • Teorijska nastava:
  • Pojam informacionih tehnologija
  • Hardver: osnovne hardverske komponente računara, pouzdanost hardvera
  • Softver: vrste softvera, sistemski i korisnički softver, razvoj i značaj lokalizovanih verzija softvera
  • Pouzdanost softvera
  • Umrežavanje: pojam, klasifikacija računarskih mreža, mrežni uređaji i topologije
  • Internet: servisi, protokoli, tehnologije povezivanja
  • Bežične i mobilne komunikacije: istorijski pregled i evolucija, principi i modeli bežične komunikacije
  • Bežični standardi: kompatibilnost bežičnih standarda, ostvarive performanse, mobilni internet protokoli (Mobile IP), protokoli za mobilne stanice (WAP, Bluetooth)
  • Javni ćelijski mobilni sistem
  • Satelitske komunikacije
  • Globalni sistem za pozicionianje
  • Uticaj IT-ja na društvo, njegove prednosti i mane
  • Svrha i uloga IT-ja u organizacijama
  • Tipične IT funkcije u organizaciji
  • Uloga IT-ja u procesiranju informacija
  • Razvoj sopstvenog IT sistema prema korišćenju gotovog
  • Upotreba računara u poslovnom i kućnom okruženju
  • Računari u obrazovanju
  • Računarski zasnovana obuka i učenje
  • Interakcija između čoveka i računara: korisnički interfejs, različita interpretacija reči, ikonica i simbola u različitim kulturama i zajednicama
  • Kolaboracija i saradnja
  • Tehnike kolaboracije u organizacijama
  • Video Conferencing
  • Video On Demand
  •  Zdravlje i zaštita prilikom rada na računaru
  • Zaštita računara i podataka
  • Računarski virusi
  • Autorska prava i zakoni