Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: KVANTITATIVNE METODE
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da studenti uspešno ovladaju elementima: kombinatorike, verovatnoće, statistike i finansijske matematike, koji se često sreću u modelovanju i softverskom rešavanju problema, i kao takvi su potrebni budućim IT menadžerima i programerima.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti osnove kombinatorike, razlike između kombinacija i varijacija, polje i prostor slučajnih događaja, razlike između zavisnih i nezavisnih događaja, primenu Bajesove formule, diskretne i kontinualne promenljive, funkciju gustine slučajnih promenljivih, Poasonov zakon raspodele, hipergeometrijski zakon raspodele, Gausov zakon raspodele, statističko snimanje i prikupljanje podataka, statističke serije, statističke tabele, površinski dijagrami, izračunavanje aritmetičke, geometrijske i harmonijske sredine, izračunavanje modusa kod intervalnih serija, razmak varijacije, varijansa i standardna varijacija, izračunavanje srednje devijacije, koeficijent spljoštenosti, kamatni račun, procentni račun.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Kombinatorika
  • Teorija verovatnoće
  • Slučajni događaji
  • Uslovna verovatnoća
  • Slučajne promenljive i vektori
  • Raspodele slučajnih promenljivih
  • Matematička statistika
  • Finansijska matematika, procentni račun, kamatni račun

Praktična nastava: vežbe, drugi oblici nastave, studijski istraživački rad.
Na vežbama se rešavaju zadaci koji ilustruju primenu tema navedenih u teorijskoj nastavi.