Studijski program/studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: PRAKTIKUM PRIMENJENOG PROGRAMIRANJA
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj predmeta Praktikum primenjenog programiranja je osposobljavanje studenata za samostalan rad u realnom okruženju, odnosno sa konkretnim zahtevima od strane klijenta. Produbljivanje znanja iz programiranja, sa posebnim osvrtom na povezivanje aplikacije sa bazom podataka. Savladavanje osnovnih i naprednih tehnika programiranja windows i web aplikacija.

Ishod predmeta

Predmet Praktikum primenjenog programiranja studentu omogućava da: Formuliše korisničke i programerske zahteve na osnovu zadatih zahteva od strane klijenta; Predloži i projektuje kompletno softversko rešenje i dokumentaciju primenom Larmanove metode razvoja softvera; Struktuira i izgradi odgovarajuću bazu podataka primenom SQL Server Management Studio na osnovu identifikovanih zahteva; Manipuliše sa bazom podataka primenom SQL (Structured Query Language) i LINQ (Language Integrated Query) upitnih jezika. Poveže, pročita, ažurira i izbriše podatke iz baze podataka primenom SQLDataSource, LINQDataSource, XMLDataSorce, ObjectDataSource, EntityDataSource alata. Izgradi kompletne WFA (Windows Forms Application), WPF (Windows Presentation Foundation) i ASP.NET aplikacije u MS Visual Studio razvojnom okruženju, primenom .NET Framework i Visual C# tehnologija; Implementira WPF i ASP.NET aplikaciju na osnovu dobijene softverske dokumentacije; Preformuliše, prilagodi i izmeni neadekvatna softverska rešenja; Definiše i napiše kompletno korisničko upustvo za primenu odgovarajućeg softverskog rešenja; Uspešno sintetizuje stečena znanja i permanentno ih nadograđuje sa novim softverskim tehnologijama koje će se javljati u budućnosti.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

 • Izrada softverske dokumentacije, definisanje korisničkog i programerskog zahteva
 • Prikaz odabranog rešenja, specifikacija sistemskih zahteva
 • Pisanje upustva za upotrebu aplikacije koje ilustruje sve tipične slučajeve korišćenja, mogućnosti programa, preduslove za korišćenje
 • Kratak osvrt na osnovne koncepte objektno orjentisanog programiranja i sintaksu programskog jezika C#
 • Rad sa windows aplikacijama
 • Upoznavanje sa WPF modelom, rad sa menijima i okvirima za dijalog, validacija
 • Upravljanje podacima, pretraga informacija u bazi podataka, filtriranje podataka
 • Prikazivanje i menjanje podataka korišćenjem vezivanja podataka u relacionoj bazi
 • Kreiranje web aplikacija
 • Validacija web formi
 • Pristupanje podacima pomoću web formi
 • Kreiranje i korišćenje web servisa