Studijski program / studijski programi: Informacioni sistemi
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj nastave je da se studenti prve godine upoznaju sa osnovnim pojmovima u organizacionim naukama, kao i da steknu znanja o organizaciji poslovnih sistema koja će im omogućiti da razumeju kasnije detaljno razrađene pojedinačne aspekte poslovnih sistema na predmetima koje će izučavati u narednim godinama studija.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti osnove i principe birokratske organizacije Maxa Vebera, koncepte teorije o ponašanju, faktore motivacije, osnovne elemente i principe projektovanja organizacije, uticaj strategije na organizaciju poslovnog sistema. Naučiće definiciju, funkcije i dimenzije organizacione strukture, način utvrđivanja i analiziranja zadataka u preduzeću, kriterijume podele rada i departmentalizacije, delegiranje autoriteta, formalizacija, način projektovanja procesa i značaj ljudskog faktora, uticaj organizacione kulture, način projektovanja sistema merenja performansi i nagrađivanja, način na koji se analizira i istražuje organizaciona struktura, principe projektovanja elektronskog poslovanja u organizaciji.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 

 • Razvoj organizacionih nauka
 • Definisanje pojma, društvena širina i značaj organizacije
 • Principi organizacije, metodi, tehnike, sredstva i instrumenti
 • Različiti pristupi i klasifikacije teorija organizacije
 • Situacioni pristup u razvoju organizacionih teorija
 • Organizacija poslovnih sistema i drugi oblici organizovanja
 • Upravljanje poslovanjem velikih, malih i srednjih preduzeća
 • Organizacija procesa rada u proizvodnji i drugim delatnostima
 • Proizvodni kapaciteti preduzeća, izračunavanje, usklađivanje
 • Produktivnost, definicija, faktori, značaj produktivnosti rada
 • Organizovanje, strukturiranje organizacije, usmeravanje i planiranje procesa rada
 • Dimenzije organizacione strukture
 • Tipski modeli organizacione strukture
 • Savremeni modeli organizacione strukture
 • Osnovni institucionalni oblici organizovanja