Zadatak:
Napraviti windows aplikaciju, koja ima jedan combo box i jedan text box. U combo box uneti nekoliko stavki. Kada korisnik izabere neku stavku iz combo box-a, potrebno je da se automatski u text box-u ispiše poruka o tome koju je stavku korisnik izabrao. To ilustruje sledeća slika (Slika 1.1):

 

Slika 1.1: Izgled programa

Rešenje:
Za dodavanje combo box-a na formu, koristi se toolbox. Potrebno je obratiti pažnju na način dodavanja stavki u combo box. Klikom na strelicu u gornjem desnom uglu combo box-a u design modu, otvara se meni ‘ComboBox Tasks’. Tu treba izabrati opciju ‘Edit Items’. Otvoriće se prozor ‘String Collection Editor’, u kojem se mogu dodavati, menjati ili brisati stavke combo box-a. To je ilustrovano sledećom slikom (Slika 1.2):

 

Slika 1.2: Dodavanje stavki u ComboBox

Izgled Solution Explorera treba da bude kao na slici ispod (Slika 1.3):

 

Slika 1.3: Solution Explorer

Akcija za SelectedIndexChanged događaj, dodaje se dvostrukim klikom na comboBox u design modu. Ta akcija je opisana sledećim kodom:

private void comboBoxIzbor_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
// ovoj string promenljivoj dodeljuje se vrednost
// izabrane stavke u combo box-u
    string selektovano = comboBoxIzbor.SelectedItem.ToString();
// izabrana stavka iz combo box-a upisuje se u text box
textBox1.Text = “Odabrali ste: “ + selektovano;
}

Kompletno rešenje zadatka možete da preuzmete ovde.