Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: RAČUNARSKI SISTEMI
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj predmeta Računarski sistemi je razumevanje arhitekture računarskih sistema kao preduslova za programiranje na hardverskom nivou, programiranja uopšte, kao i za poslove administracije i servisiranja računara, i razumevanja rada operativnih sistema. Savladavanje fundamentalnih elemenata operativnih sistema i upoznavanje sa najpoznatijim savremenim operativnim sistemima na teorijskom i korisničkom nivou (objašnjenje pojma „operativni sistemi” i sa aspekta projektanta, programera, i korisnika. Shvatanje kako se operativni sistem naslanja na hardver i kako koristi arhitekturu računarskog sistema. Objašnjenja i prikaz karakteristika i funkcija na primerima najzastupljenijih operativnih sistema: MSWindows, Linux i Unix.

Ishod predmeta

Predmet Računarski sistemi omogućava studentima da se upoznaju sa vrstama magistrala, karakteristikama magistrala, unutrašnjom i spoljašnjom memorijom računara, procesom proizvodnje desktop računara u okviru kompanije ComTrade (studenti će raditi na sastavljanju desktop računara i instalaciji Windows operativnog sistema na njima), karakteristikama i načinom funkcionisanja U/I kanala i specijalnim interfejsom FireWire i InfiniBandom, strukturom procesora, elementima koji se nalaze u procesoru i njihovim međusobnim funkcionisanjem, mikrooperacijama procesora i paralelnim izvršavanjem instrukcija, radom upravljačke jedinice i RISC i CISC arhitekture procesora, superskalarnim i superprotočnim obradama instrukcija, kao i sa punjenjem, prevođenjem i izvršavanjem programa u računarskim sistemima, algoritmima raspoređivanja procesora procesima, načinom upravljanja memorijom u fazi izvršenja procesa kroz kontinualnu i diskontinualnu alokaciju, načinom upravljanja UI uređajima s obzirom na njihovu klasifikaciju, sistemom FAT i NTFS kod operativnog sistema Windows.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 

 • Pojam arhitekture računarskog sistema
 • Blok šema računarskog sistema
 • Blok šema procesora
 • Faze izvršavanja instrukcije
 • Registri
 • Tipovi podataka
 • Format instrukcija
 • Načini adresiranja
 • Skup instrukcija
 • Stek
 • Prekidi
 • Ulaz/izlaz
 • Signal takta
 • Stepen integracije
 • Mosfet
 • Performansa računarskog sistema
 • Segmentiranje i straničenje
 • Protočna obrada (pipeline)
 • Ulazno/izlazni adresni prostor
 • Keš memorija
 • Preklapanje pristupa memoriji
 • DMA kontroler
 • RISC i CISC arhitektura procesora
 • Predviđanje grananja
 • Paralelno izvršavanje
 • Multithreading
 • Procesori (8086, 80286, 80386, 80486, Pentium II, III, IV)
 • DRAM i SRAM memorija
 • Karakteristike operativnih sistema (OS)
 • Funkcije operativnih sistema
 • Vrste i podela operativnih sistema
 • Jezgro operativnih sistema
 • Funkcija upravljanja procesima
 • Algoritmi raspoređivanja procesa
 • Funkcija upravljanja memorijom
 • Tehnike dodeljivanja memorije
 • Funkcija upravljanja ulazno/izlaznim uređajima
 • Disk, Funkcija upravljanja fajl sistemom
 • Opis savremenih fajl sistema
 • Zastoji

Praktična nastava (računske i laboratorijske vežbe)

 

 • Aktuelni operativni sistem Windows
 • Instalacija i podešavanje OS
 • Instalacija drajvera
 • Operativni sistemi Unix i Linux: instalacija i podešavanje OS, atributi vlasništva fajla: private, group, others; atributi izvršenja fajla: read, write, execute; dodavanje novih korisnika; rad u komandnom okruženju; rad u grafičkom režimu; rad sa fajl sistemima