Studijski program/studijski programi : INFORMACIONI SISTEMI
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: Softver za integrisano upravljanje
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Cilj ovog predmeta je ovladavanje osnovnim pojmovima iz informacionih sistema klase ERP, razumevanje njihove uloge u organizaciji, razumevanje funkcija ERP, kao i osposobljavanje studenata sa samostalno odlučivanje kod nabavke adekvatnog sistema ERP za konkretnu organizaciju uz sposobnost vođenja dela organizacije čija je uloga upravljanje sistemom ERP. Sposobnost ispravnog modelovanja poslovnih procesa i razumevanje uloge sistema ERP u upravljanju poslovnim procesima.

Ishod predmeta

Posle uspešnog savladavanja predmeta student će biti u stanju da:

 • Identifikuje poslovne procese
 • Razume koncept matičnih podataka
 • Razume ulogu baze podataka u upravljanju poslovnim procesima
 • Razume vezu poslovnih procesa i modela poslovnog procesa u sistemu ERP
 • Samostalno modeluje poslovne procese na nivou teorije
 • Prepozna i opiše osnovne procese, matične podatke, izveštaje i moguće probleme u sektoru računovodstva
 • Prepozna i opiše osnovne procese, matične podatke, izveštaje i moguće probleme u sektoru nabavke
 • Prepozna i opiše osnovne procese, matične podatke, izveštaje i moguće probleme u sektoru proizvodnje
 • Prepozna i opiše osnovne procese, matične podatke, izveštaje i moguće probleme u sektoru skladištenja
 • Preporuki adekvatan konkretan ERP za konkretnu organizaciju
 • Modeluje poslovne procese u konkretnom ERP koji će se koristiti na vežbama
 • Poznaje osnovne principe rukovođenja ERP sektorom

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Pojam poslovnog poslovnog procesa. Integrisani sistemi.
 • Podaci u poslovnim sistemima.
 • Pojam matičnih podataka.
 • Baze podataka, distribuirane baze podataka. Sigirnost. Izveštavanje.
 • Osnovni organizacioni koncepti, matični podaci, procesi i izveštavanja za sektore računovodstva, proizvodnje, finansija, nabavke i skladištenja.
 • Proces planiranja materijalnih resursa.
 • Matični podaci, izveštavanje i probelmi.
 • Modelovanje procesa.
 • Perspektive modelovanja.
 • Integracija procesa.
 • Očekivani problemi.
 • Primeri sistema ERP. Rešenja kompanija Majkrosoft, SAP i Orakl.
 • Upravljanje sistemima ER