Studijski program/programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Vrsta i nivo studija: osnovne strukovne studije

Naziv predmeta: Uvod u MATLAB

Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da se izuče osnove programskog paketa MATLAB. Najpre je potrebno upoznati se sa MATLAB-ovim okruženjem i osnovnim funkcijama koje on pruža. Cilj je upoznati se sa mogućnostima ovog softvera, primenom matematičkih operacija, radom sa matricama, polinomima i ostalim matematičkim strukturama, crtanjem grafika, osnovnim tehnikama programiranja, rešavanjem sistema jednačina i modelovanjem sistema. Pored ovoga, potrebno je savladati formiranje osnovnih Simulink modela, kao i pokretanje i izbor koraka simulacije.

Ishod predmeta

Po završetku ovog kursa studenti će biti u stanju da primenjuju programski paket MATLAB u projektovanju numeričkih algoritama i osnovnih računarskih metoda u mehanici, kao i da rešavaju praktične probleme kroz programsku realizaciju u softverskom paketu MATLAB. Upoznaće se sa MATLAB-ovim okruženjem i osnovnim funkcijama koje on pruža. Studenti će savladati primenu matematičkih operacija, rad sa matricama, polinomima i ostalim matematičkim strukturama, crtanje grafika, osnovne tehnike programiranja i modelovanje sistema. Pored ovoga, dobiće osnovna neophodna znanja iz Simulinka kao što je formiranje Simulink modela automatizovanih procesa.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

 • Upoznavanje sa osnovama rada u MATLAB-u 
 • Generisanje nizova i matrica i matematičke operacije s njima 
 • Operacije sa matricama 
 • Skript datoteke, programiranje u MATLAB-u
 • Logičke operacije u MATLAB-u 
 • Programiranje u MATLAB-u, if naredbe, petlje 
 • Funkcije u MATLAB-u 
 • Dvodimenzionalna grafika u MATLAB-u 
 • Trodimenzionalna grafika u MATLAB-u 
 • Polinomi, interpoliranje i aproksimiranje podataka krivom (fitovanje) 
 • Numeričke tehnike i simbolička matematika u MATLAB-u 
 • Simulink savladavanje osnovne biblioteke elemenata, postupka dobijanja modela i izbora koraka simulacije i metode rešavanja modela

Praktična nastava

Rad u programskom paketu MATLAB.

Svaka oblast je ispraćena praktičnim vežbama na računaru koje ilustruju primenu onoga što je izloženo na predavanju.

  Laboratorijske vežbe:

 • Uvod u MATLAB 
 • Vektori i matrice
 • Operacije sa matricama 
 • Skript datoteke, programiranje u MATLAB-u 
 • Logičke operacije u MATLAB-u 
 • Programiranje u MATLAB-u, if naredbe, petlje
 • Funkcije u MATLAB-u
 • Dvodimenzionalna grafika u MATLAB-u
 • Trodimenzionalna grafika u MATLAB-u
 • Polinomi, interpoliranje i aproksimiranje podataka krivom
 • Numeričke tehnike i simbolička matematika u MATLAB-u 
 • Simulink