Studijski program/studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: ENGLESKI JEZIK 1
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Cilj predmeta Engleski jezik 1 je upoznavanje sa gramatikom engleskog jezika i sticanjem sposobnosti učestvovanja u razmeni informacija. Programom su obuhvaćena osnovna vremena koja su najčešće korišćena u engleskom jeziku, kao i vokabular potreban za vođenje svakodnevne komunikacije. Student uči kako da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, kao i da uspešno upotrebljava jezik u usmenoj i pisanoj formi na nivou upotrebe engleskog kao maternjeg jezika.

Ishod predmeta

Engleski jezik 1 omogućava studentu da u usmenoj i pismenoj formi primeni široki spektar gramatičkih pravila i reči. Pri konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji, student će moći da sastavi rečenice tako što vrši odabir adekvatnog vokabulara i gramatičkih struktura. Student će biti u stanju da prepozna implicitno značenje struktura u kojima ne poznaje tačno značenje svake reči. Takođe će biti sposoban da koristi stečena znanja u okviru viših nivoa engleskog jezika. Slušanjem nastave na ovom predmetu, studenti će ovladati sledećim gramatičkim celinama i njihovom praktičnom primenom: Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Simple Past Tense, Past Continuous Tense, Simple Future Tense, Present Perfect Tense, Comparison of Adjectives, Prepositions, Reflexive Pronouns, Modal verbs, Defining Relative Clauses, Non-defining Relative Clauses Passive Voice, Reported Speech, Conditional Sentences (Type 1, Type 2, Type 3).

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Present Simple Tense,
 • Present Continuous Tense,
 • Present Perfect Tense,
 • Past Simple Tense,
 • Past Continuous Tense,
 • Past Perfect Tense,
 • The Future,Verb Patterns,
 • Plurals, Articles, Pronouns,
 • Adverbs, Prepositions of Place and Time,
 • Quantifiers, Comparisons of Adjectives,
 • Modal Verbs, Defining Relative Clauses,
 • Non-defining Relative Clauses Passive Voice,
 • Reported Speech,
 • Conditional Sentences (Type 1, Type 2, Type 3).