Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: INTERNET PROGRAMERSKI ALATI
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj predmeta Internet programerski alati je dobro savladavanje programskog jezika Java i njenih razvojnih alata, uz isticanje prednosti u odnosu na ostale programske jezike. Posebna pažnja se poklanja razdvajanju i izučavanju samog jezika i njegovih karakteristika, a posebno alata u kojima će se pisati programi. Pored ovog cilja, neophodno je savladavanje skript jezika, pre svih PHP-a, što zajedno sa poznavanjem teorije WEB dizajna, HTML, JavaScripta i baza podataka kao rezultat daje obučenog studenta za kreiranje potpuno funkcionalnih i interaktivnih sajtova i web aplikacija, povezanih na pripadajuću bazu podataka.

Ishod predmeta

Studenti će steći znanja iz oblasti Jave i njenog značaja za internet, Java operatora, upravljačkih naredbi u Javi, metoda i klasa u Javi, rekurzije, ugnežđenih i unutrašnjih klasa, Java paketa i interfejsa, upotrebe rezervisanih reči TRY i CATCH, višenitnog programiranja, dodeljivanja anotacije pomoću refleksije u toku izvršavanja, čitanja i ispisivanja podataka sa konzole, interfejsima za rad sa kolekcijama, Javinim klasama i interfejsima za ulazno-izlazne operacije, serijalizacije, apleta, o arhitekturi apleta, AWT klasama, obradi događaja proširivanjem AWT komponenata, paketima u API-ju za konkurentno programiranje. Studenti će naučiti koji su osnovni paketi Java API-ja, prednosti tehnologije zrna Jave, Java servlete, razvoj serveta pomoću Tomcata, osnove PHP-a, uključivanje PHP koda u web stranice, kreiranje i izvršavanje PHP funkcije, osnove objektno orijentisanog PHP-a, rukovanje greškama i izuzecima, Perl funkciju za rad sa regularnim izrazima, primenu PEAR Package Manager alata, postavljanje datoteke na server korišćenjem HTTP protokola, transakcije i MySQL server.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Osnove jezika Java: tipovi podataka, promenljive i nizovi
 • Operatori; upravljačke naredbe
 • Uvod u klase
 • Metode
 • Nasleđivanje
 • Paketi i interfejsi
 • Obrada izuzetaka
 • Višenitno programiranje
 • Nabrojani tipovi, automatsko pakovanje i metapodaci
 • Ulazno-izlazne operacije
 • Apleti
 • Generički tipovi
 • Javne biblioteke: rukovanje znakovnim nizovima; paket java.lang; paket java.util; paket java.io
 • Umrežavanje
 • Klasa Applet
 • Obrada događaja
 • AWT biblioteka
 • Slike
 • Alatke za paralelan rad
 • NIO
 • Projektovanje softvera u Javi: Zrna Jave
 • Grafička biblioteka Swing
 • Servleti
 • Skript jezik PHP: Pisanje PHP programa, uzimanje podataka od klijenta
 • Naredbe odlučivanja
 • Petlje i nizovi
 • Organizacija koda
 • Objekti
 • Upravljanje datotekama i direktorijumima
 • Povezivanje PHP-a sa bazom podataka
 • Uzimanje podataka iz MySQL korišćenjem PHP-a
 • Manipulacija podacima u MySQL korišćenjem PHP-a

Praktična nastava:

 • Vežbe
 • Drugi oblici nastave
 • Studijski istraživački rad
 • Prelazak gradiva obuhvaćenog predavanjima radom u konkretnim alatima u računarskim laboratorijama
 • Kreiranje programa, pokretanje i ispravljanje grešaka