Studijski program/studijski programi: INFORMACIONI SISTEMI
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta

Cilj predmeta sastoji se u usvajanju znanja koncepta ljudskih resursa koji se odnosi na uspostavljanje odnosa i relacija prema zaposlenima i načinu pravljanja njihovim radom i razvojem, u svim fazama procesa upravljanja, sa svrhom primene u budućem profesionalnom radu.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti koji je cilj menadžmenta ljudskih resursa, koje su njegove dimenzije, koji se modeli koriste i koji su uticajni činioci na razvoj menadžmenta ljudskih resursa, elemente procesa menadžmenta ljudskih resursa, karakteristike planiranja ljudskih resursa, oblike i faze zapošljavanja, značaj obrazovanja i obuke zaposlenih, vrste i nivoe obrazovanja i obuke, oblike raskida radnog odnosa, elemente ugovora o radu. Studenti će naučiti na koji način se radi planiranje ljudskih resursa, kako se radi analiza stručnog i obrazovnog profila zaposlenih, na koji način se utvrđuju potrebe u ljudskim resursima, koje su aktivnosti u procesu zapošljavanja, Upoznače se sa oblicima zapošljavanja, elementima ugovora o radu, fazama u procesu uvođenja novozaposlenih u radni proces, ključnim pretpostavkama procesa obuke zaposlenih, metodama i tehnikama ocene rezultata rada zaposlenih, osnovama zdravstvene brige i bezbednosti na radu zaposlenih, oblicima i formama raskida radnog odnosa, pravima i obavezama zaposlenih i poslodavaca u skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom u ovoj oblasti.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Osnovni pojmovi o organizaciji i menadžmentu ljudskih resursa;
 • Koncept ljudskih resursa u menadžmentu;
 • Menadžerska vizija, strategija i politika;
 • Metodi rukovođenja;
 • Stilovi menadžerskog odlučivanja;
 • Dizajniranje radnih mesta;
 • Planiranje ljudskih resursa,
 • Pribavljanje i selekcija zaposlenih;
 • Uvođenje zaposlenog u organizaciju, radnu grupu i posao;
 • Motivacija zaposlenih ciljevima i dostignućima;
 • Obrazovanje i inoviranje znanja zuaposlenih;
 • Sistem vrednovanja dostignuća radnika;
 • Razvoj lične karijere i promocija zaposlenih;
 • Timovi u strukturi organizacije;
 • Participtativno upravljanje u poslovnim sistemima;
 • Ciljevi, zadaci i načela informacionog sistema ljudskih resursa;
 • informacioni modeli i sadržaji sa područja ljudskih resurssa;
 • Izveštaji o ljudskim resursima i menadžerski izveštaji;
 • Izgradnja informacionog sistema ljudskih resursa;
 • Procesni pristup kao osnova za projektovanje organizacije menadžmenta ljudskih resursa;
 • Zadaci organizacione jedinice za ljudske resurse;
 • Organizacija jedinice za ljudske resurse;
 • Delokrug rada organizacione jedinice za ljudske resurse;
 • Projektovanje organizacije menadžmenta ljudskih resursa.