Studijski program/studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE
Naziv predmeta: OSNOVI MENADžMENTA
Status predmeta: IZBORNI
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Cilj predmeta Osnovi menadžmenta  je da studenti steknu i usvoje osnovna znanja iz teorije i prakse menadžmenta i upoznaju načine i mogućnosti primene tih znannja u praksi.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti kakav je odnos savremenog poslovnog sistema sa okruženjem i kakve su savremene tendencije u okruženju, kakve promene dominiraju u savremenom okruženju i kako upravljati promenama u savremenom menadžmentu i šta karakteriše proces upravljanja ljudskim resursima u savremenom menadžmentu. Studenti će saznati koje elemente obuhvata organizaciona kultura, uzroke i posledice konflikata u savremenom menadžmentu, način na koji se informacione tehnologije koriste u savremenom menadžmentu, koncepte u razvoju menadžmenta, benčmarking, organizovanje kao fazu menadžmenta, vođenje kao fazu u menadžmentu, liderstvo i šta razlikuje lidera od menadžera, koji činioci određuju profil menadžera, poslove menadžera, elemente koji čine autoritet i odgovornost menadžera, stilove rada menadžera, osobine koje treba da poseduje uspešan menadžer, najčešće greške menad

Sadržaj predmeta

  • Uvod u menadžment (različita shvatanja menadžmenta, ciljevi, suština, definisanje, vrste, zadaci i značaj)
  • Koreni i razvoj menadžmenta (uslovljenost, raniji doprinosi razvoju menadžmenta, razvoj menadžmenta u XIX veku, razvoj menadžmenta u XX veku, pojava različitih pristupa, pravci i tendencije daljeg razvoja menadžmenta)
  • Savremeni menadžment (okruženje, upravljanje promenama, upravljanje ljudskim resursima, organizaciona kultura, komunikacije u savremenom menadžmentu, upravljanje konfliktima, društvena odgovornost menadžera, informacioni sistemi i informacione tehnologije u savremenom menadžmentu, strategijski menadžment, operativni menadžment, interdisciplinarnost, benčmarking, novi koncepti u razvoju menadžmenta)
  • Proces menadžmenta (planiranje, organizovanje, vođenje, kontrola)
  • Profil i poslovi menadžera (činioci koji određuju profil: karakterne osobine ličnosti, obrazovanje, etičke vrednosti, poslovi menadžera, stilovi rada menadžera, autoritet i odgovornost, karijera menadžera, novi izazovi za menadžere, profil u budućnosti)