Studijski program/studijski programi : RAČUNARSKA MULTIMEDIJA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: OSNOVE SAVREMENE UMETNOSTI I DIZAJNA
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Cilj predmeta Osnove savremene Umetnosti i dizajna je razumevanje i savladavanje osnovnih vizuelnih i likovnih elemenata i principa u umetnosti i dizajnu. Upoznavanje sa istorijskim kao i savremenim kretanjima u umetnosti i dizajnu. Razumevanje njihovih zajedničkih vrednosti i principa, kao i njihovih različitosti. Shvatanje i razumevanje procesa stvaranja umetničkih dela, po svim najvažnijim načelima koje postoje u umetnosti i dizajnu. Razumevanje razvoja umetnosti i dizajna, kao odraza vremena i stepena društva u kom nastaju. Shvatanje kreativnih procesa kao i kreativnog načina razmišljanja. Korišćenje najsavremenih tehnologija u postupcima i procesu stvaranja.

Ishod predmeta

Praćenjem nastave na ovom predmetu, studenti će naučiti da razumeju  procese kreativnog u umetnosti i dizajnu, koji su ključ u oblikovanju vizuelnih umetnosti. Naučiće kako se umetnost stvarala vekovima i kako je i u kojoj meri uticala na oblikovanje u stvaranju velikih civilizacija kroz istoriju od samog početka. Naučiće da je u pitanju proces koji je vrlo kompleksan i usko povezan sa vremenom i odnosima u društvu, kao i dijalektičkim kretanjima u stvaranju novih vrednosti u vizuelnom svetu umetnosti i dizajna. Razumeće ono što sve posmatrače zanima a to je da prepoznaju šta je to što čini vrednim jedno likovno delo ili dizajn i kako se dolazi do njega i stvara. Znaće kojim jezikom se umetnici koriste i koji su to elementi i principi od kojih je ono izgrađeno. Takođe će znati kako se ti elementi primenjuju danas u stvaranju, uz pomoć tih principa i novih tehnologija. Naučiće kako da nove tehnologije pravilno koriste i koliku one imaju moć da ubrzaju i unaprede te procese u umetnosti, a naročito u dizajnu. Na kraju kroz primere i analitičko istraživačke projekte i seminarske radove koje će raditi samostalno na ovom predmetu, studenti će na konkretnim primerima iz umetnosti i realnim primerima dizajna iz života, naučiti da sve ono što su učili slušajući ovaj predmet, sintetizuju i primene to znanje u praksi.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Uvod u vizuelne umetnosti
  • Osnovni elementi i principi u umetnosti i dizajnu
  • Principi vizuelnog i osnove Geštalt psihologije
  • Nastanak i razvoj umetnosti i dizajna
  • Zajedničke karakteristike u korišćenju elemenata i principa u umetnosti i dizajnu kao i njihove razlike
  • Savremena kretanja u umetnosti i dizajnu i korišćenje savremene tehnologije i novih medija