Studijski program/studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: STRUKOVNE, OSNOVNE
Naziv predmeta: OSNOVI EKONOMIJE
Status predmeta: IZBORNI
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Cilj predmeta Osnovi ekonomije je upoznavanje i usvajanje osnovnih znanja o ekonomiji kao nauci i njenim principima, o osnovnim kategorijama  makroekonomije i  mikroekonomije, uključujući javne i monetarne finansije, kao i poslovne finansije i poslovno računovodstvo sa  praktičnim primerima.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti kako treba razumevati osnovne ekonomske kategorije: proizvodnju, raspodelu, razmenu i potrošnju, ljudske potrebe, osnovne činioce proizvodnje, produktivnost, intenzivnost, društvenu podelu rada, društveno bogatstvo, društveni proizvod i dohodak, robnu proizvodnju, amortizaciju i akumulaciju, inflaciju i devalvaciju, zakon vrednosti, kružno kretanje kapitala, društvenu reprodukciju, oblike i vrste preduzeća osnovna i obrtna sredstva, šta čini troškove preduzeća i kako se izrađuje kalkulacija cene koštanja, osnovne principe poslovanja preduzeća, kako se utvrđuje rezultat poslovanja preduzeća, Studenti će se upoznati sa osnovnim principima računovodstva, aktivom i pasivom, bilansom stanja, bilansom uspeha, zadacima finansijske funkcije kao poslovne funkcije, poslovnim i finansijskim leveridžom, ulogom finansijskih institucija, ulogom centralnog registra HOV, principima funkcionisanja Beogradske berze, porezima i njihovim vrstama, karakteristikama poreskog sistema u Srbiji, novčanom masom, depresijacijom i apresijacijom novca.

Sadržaj predmeta

  • Pojam i predmet ekonoimije (pojam, predmet, definisanje i zadaci ekonomije)
    Nastanak i razvoj ekonomije (nastanak ekonomske misli, pravci razvoja ekonomske misli)
  • Osnovne ekonomske kategorije (proizvodnja, raspodela, razmena, potrošnja, društvena reprodukcija, lične potrebe, rad, sredstva za rad, predmeti rada, produktivnost rada,  akumulacija, lična i materijalna potrošnja, investicije, robna proizvodnja, roba, vrednost robe, novac i novčani opticaj, inflacija i devalvacija, zakon vrednosti, višak vrednosti, kapital i kružno kretanje kapitala, primarna i sekundarna raspodela, oblici prisvajanja, najamnina i profit, oblici razmene, tržište, ponuda i tražnja, tržišna ravnoteža,
  • Mikroekonomija (preduzeće, složeni oblici preduzeća, sredstva preuzeća: materijalna, nematerijalna i novčana sredstva i osnovna i obrtna sredstva, vrednost sredstava, troškovi preduzeća: pojam i podela troškova, kalkulacija cene koštanja, principi poslovanja, upravljanje zalihama i potraživanjima, finansiranje preduzeća, finansijska analiza, finansijska kontrola i revizija, finansijska tržišta: finansijske institucije, tržište novca, tržište kapitala, berzansko poslovanje, centralni registar HoV, komisija za HoV, devizno tržište)
  • Osnove računovodstva (pojam, predmet, zadaci i struktura, knjigovodstvo, računovodatveno planiranje, računovodstvena kontrola, računovodstvena analiza, aktiva i pasiva, bilans stasnja i bilans uspeha, bilansne promene, raščlanjavanje bilansa, zaključni list)
  • Makroekonomija (javne finansije, poreski principi, poreski sistem, akcize: pojava i razvoj novca, monetarne teorije, monetarne kategorije, novčana masa,agregatna tražnja novca, opticaj novca, vrednost novca, inflacija i deflacija, devalvacija i revalvacija)