Studijski program/studijski programi: INFORMACIONI SISTEMI
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: POSLOVNE KOMUNIKACIJE I PREGOVARANJE
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta

Cilj rada na predmetu Poslovna komunikacija i pregovaranje  je stručno obrazovanje i osposobljavanje kadrova – specijalista za poslovno pregovaranje, uz inoviranje njihovog znanja i praktičnog iskustva u primeni veština i sposobnosti koje doprinose razvoju dobrih odnosa sa svim ciljnim grupama javnosti u IT delatnosti, po najvišim svetskim standardima.

Ishod predmeta

Studenti će razumeti mentalne principe komunikacije kao interpersonalnog procesa, sagledati i razumeti osnovne razloge zbog kojih postoji veliki broj zabluda u definisanju interpersonalne komunikacije, razumeti bazične principe verbalne i neverbalne komunikacije. Studenti će naučiti suštinu procesa poslovne komunikacije kroz identifikovanje učesnika, sadržaja, kanala i vremenske dinamike, razumeće osnovne principe u izgradnji dobrog odnosa između partnera u poslovnoj komunikaciji, biće u mogućnosti da razlikuju posebne vrste poslovnog komuniciranja i da prepoznaju u kojim prilikama je primereno primeniti odgovarajuću tehniku, steći će veštine koje će im omogućiti da prate kružni tok poruke u poslovnom komuniciranju i da planiraju reakcije za pojedine poslovne situacije, razviće veštine u istraživačkoj oblasti PR-a, steći će znanja u oblasti planiranja i realizacije plana PR aktivnosti, vođenju PR akcija u kriznim situacijama, steći će znanja i veštine u oblasti prezentacija kao vida poslovnog komuniciranja, razviće veštine za izradu slajdova i opšte organizacije slika za računarsku prezentaciju, na konkretnim primerima će razviti veštinu govora u javnim nastupima, spoznaće značaj istraživanja u funkciji javnog nastupa, savladaće najvažnije veštine u pripremi pregovaračkog procesa, naučiće koja znanja i veštine treba da poseduje dobar pregovarač, upoznaće se sa tipologijom pregovarača, naučiće kako da verbalnim i neverbalnim porukama stvaraju preduslove ostvarenja win-win strategije, naučiće kako se i u kojim situacijama stvara pritisak na sagovornika, saznaće koje su vrste istraživanja primerene internom PR-u, znaće kako deluju motivatori u poslovnom odnosu rukovodstva i zaposlenih, kako i zašto se organizuju i realizuju poslovni sastanci.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Komunikologija, način prenošenja poruke, veština komuniciranja, verbalna komunikacija;
 • odlike stila u izražavanju, osnovni vidovi saopštavanja, oblikovanje govornog procesa;
 • postizanje kreativnosti u govoru, sadržaj govora, interpretacija,
 • kako da postanete dobar govornik,
 • neverbalna komunikacija, usmeravanje pogleda, mimička ekspresija – izraz lica,
 • slušanje, pokreti rukama, pokret u prostoru, položaj tela (postura) u prostoru,
 • raspored grupa u prostoru,
 • odnosi sa javnošću,
 • interni i eksterni protok informacija,
 • poslovni sastanak, model poslovnog sastanka, prezentacija,
 • scenario, strategija nastupa,
 • vizuelna sredstva, pisanje, grafoskop, slajdovi, računar, video, film,
 • panel diskusija, okrugli sto,
 • lična prodaja, konferencija, model konferencije,
 • pregovaranje, liderstvo, uspešan lider,
 • tehnike i metode nastupanja u medijima,
 • jezik radija i televizije,  tehnike nastupanja na radiju i televiziji,
 • intervju, debata, kontakti sa štampom, promotivne aktivnosti,
 • poslovni bonton, uvod u bonton, ponašanje – maniri,
 • oslovljavanje – obraćanje, tituliranje, pozdravljanje, poslovna etikecija – protokol,
 • poslovni moral, odevanje, organizacija svečanosti, ponašanje za stolom, pokloni,
 • obeležavanjenje određenih datuma, poslovna putovanja, odnosi sa strancima, telefoniranje, mobilna telefonija,
 • poslovna korespodencija, elektronska pošta,,
 • kako se piše poslovna biografija (CV), prijava na konkurs za posao.
 • PREGOVARANjE, pripreme za proces pregovaranja,
 • Osobine dobrog pregovarača, izbor tema pregovaranja,
 • predrasude u pregovaračkom procesu, vrste pregovrača – psihološki
 • tipovi, uticaj na ponašanje sagovornika,
 • tehnike stvaranja kompromisa i win – win strategija.