Studijski program/studijski programi: INFORMACIONI SISTEMI
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Sticanje znanja i veština u domenu procesa razvoja informacionih sistema. Cilj je obučiti studente da modeluju korisničke zahteve, analiziraju i projektuju informacioni sistem primenjujući UML koncepte. Pored objektno-orijentisanog koncepta uvodi se i koncept servisno-orijetnisane arhitekture kao osnova za razvoj servisno-orijentisanih aplikacija. Fokus je na razvoju jednog integrisanog servisno-orijentisanog informacionog sistema.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti šta su kontunualna računska sredstva, šta su diskretna računska sredstva, karakteristike data warehouse, razlike između OLTP i data warehouse, meta podatak, arhitekturu informacionih sistema, vrste poslovnih informacionih sistema, osnove data mininga i faze u njegovoj realizaciji, web mining, kategorije web mininga, karakteristike web mininga, generacije programskih jezika, razlike između proceduralnog i objektno orijentisanog programiranja, klase informacionih sistema, data mart, enkapsulaciju, na koji način se određuju klase u realnim sistemima, osnove UML modelovanja.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Pojam, ciljevi, zadaci i najbolje prakse softverskog inženjeringa.
 • Softverski procesi i  Rational Unified Process metodologija.
 • Koncepti i zahtevi kroz primenu Unified Modeling Language (UML)
 • Analiza arhitekture IS (paterni, modelovanje i mehanizmi arhitekture),
 • Analiza i realizacija slučajeva korišćenja,
 • Projektovanje IS. Distributivni IS,
 • Servisno-orijetnisana arhitektura (SOA), SOA u RUP disciplinama,
 • Web servisi, Model servisa,
 • Web Services Business Process Execution Language,
 • WS-BPEL, Servisno-orijentisana integracija (SOI) (Enterprise Service Bus, ESB),
 • SOA dizajn paterni,
 • Razvoj SOA rešenja,
 • Pregled servisne komponentne arhitekture (Service Component Arhcitecture, SCA),
 • Razvoj posrednih servisa (Mediation services),
 • Service message objects,
 • SMO.