Studijski program/studijski programi: RAČUNARSKA MULTIMEDIJA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: PRINCIPI PROJEKTOVANJA
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta

Cilj predmeta Principi projektovanja je upoznavanje studenata sa osnovama stvaralačkog procesa u projektovanju izradom trodimenzionalnih modela, tehničke dokumentacije i finalne produkcije modela (izradom rendera). Teorijska nastava kroz predavanja biće ispraćena i praktičnim radom na vežbama u adekvatnom softveru (Autodesk Inventor).

Ishod predmeta

Razumevanjem uloge dizajnera u stvaralačkom procesu – procesu projektovanja, kao i razvijanjem logike o projektovanju kao sledu kreativnih aktivnosti sa tačno određenim ciljem, a to je formiranje funkcionalnog, estetski uređenog i isplativog objekta (proizvoda industrijskog dizajna / nameštaja / enterijera i slično), studenti će upoznati osnovne principe projektovanja, pojmove u projektovanju, kao i metodologiju razvoja koncepta od ideje do konačnog proizvoda. Kroz teorijsku i praktičnu nastavu studenti će ovladati primenom principa projektovanja u razvoju novih ideja, doradi ili menjanju postojećih struktura.

Takođe, sticanjem znanja o radu u Autodeskovom softveru Inventor (softveru za 3D modelovanje, animaciju, simulaciju proizvoda i kreiranje tehničke dokumentacije) studenti će naučiti kako se određeni proizvod (objekat) prezentuje tehničkim crtežima, finalnom produkcijom trodimenzionalnih modela (renderima), kao i svojevrsnim animacijama koje pojašnjavaju dinamiku forme (sklopa) i namenu objekta.

Sadržaj predmeta

 • Uvod u principe projektovanja
 • Softveri za dizajn, modelovanje i projektovanje
 • Uvod u Inventor, interfejs Inventora
 • Crtanje skica u 2D Sketchu, modelovanje osnovnih geometrijskih tela
 • Izrada prototipova, 3D štampa, osnovni principi modelovanja
 • Kreiranje „dela” – komande Extrude i Revolve
 • Projektovanje uz ograničenja i komande Sweep, Loft i Coil
 • Projektovanje teksta i fotografije na model
 • Modifikacija modela – komande iz palete Modify
 • Kontekst u projektovanju
 • Modelovanje slobodnih formi (Freeform) u Inventoru
 • Dimenzionalna i funkcionalna analiza u projektovanju
 • Kreiranje modela spajanjem delova u Inventoru – komande Constrain i Joint
 • Kreiranje rasklopa – Explode
 • Priprema tehničke dokumentacije u Drawing fajlu
 • Kreiranje finalnih crteža i rendera