Studijski program/studijski programi: RAČUNARSKA MULTIMEDIJA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: PRINCIPI PROJEKTOVANJA
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa modelovanjem i simulacijama pomoću računara. Takođe, studenti treba da se upoznaju i sa primenom računara i programskih alata u tehničkim proračunima i izradi grafičke dokumentacije projekta.

Ishod predmeta

Studenti se upoznaju sa opštim prncipima projektovanja, načinom izrade delova, procesom proizvodnje od idejnog rešenja, dizajna, izrade prototipova, do proizvoda spremnog za plasman na tržište. Objašnjavaju se pojmovi CAD, CAM, CAE, primena principa projektovanja na nove ideje, kao i na postojeće strukture npr. u mašinstvu, arhitekturi, koje je potrebno rekonstruisati. Studenti stiču znanja iz oblasti računarskog projektovanja i dizajna, upoznajući se sa osnovnim informacijmaa o programima za multimediju, inteligentnim modulima i cad programima, simulacion softverima i računarskim programima za prezentaciju projekta. Upoznaju se programi za rastersku grafiku, kao i programi za vektorsku grafiku i vektorizacija rasterskih podataka. Studenti se upoznaju sa grafičkim bibliotekama i koordinatnim sistema, u cilju razumevanja principa projektovanja i objekata u prostoru, kao i sa osnovnim konceptima grafičkog programiranja.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Uvod,
  • Modelovanje i simulacije,
  • Primena programskih alata u tehničkim proračunima,
  • Izrada grafičke dokumentacije projekta.