Zadatak:
Napraviti windows aplikaciju, koja će imati dva text box-a i jednu ContextMenuStrip kontrolu. Desnim klikom na bilo koji text box otvara se kontekstni meni, sa opcijama kopiranja sadržaja iz jednog u drugi text box (Slika 1.1):

Slika 1.1: Izgled programa

Rešenje:
ContextMenuStrip kontrola se dodaje na formu prevlačenjem iz toolbox-a u design modu. Dodavanje opcija menija se obavlja upisivanjem naziva u automatski generisan prostor, koji je predviđen za to. Dodavanje tastaturnih prečica, vrši se pomoću podešavanja u prozoru “Properties” za izabranu opciju menija (Slika 1.2):

Slika 1.2: Izgled ContextMenuStrip kontrole u design modu

Neophodno je, na kraju, vezati ContextMenuStrip kontrolu za oba text box-a. To se radi u prozoru “Properties” od text box-a, podešavanjem svojstva ContextMenuStrip. Solution Explorer treba da ima sledeći izgled (Slika 1.3):

Slika 1.3: Solution Explorer

Kod za klasu FormContextMenuStrip:

public FormContextMenuStrip()
{
InitializeComponent();
}
// klik na opciju LevoDesno
private void levoDesnoToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
textBoxDesno.Text = textBoxLevo.Text;
}
// klik na opciju DesnoLevo
private void desnoLevoToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
textBoxLevo.Text = textBoxDesno.Text;
}

Kompletno rešenje zadatka možete da preuzmete ovde.