Zadatak:
Kreirati windows aplikaciju. Kreirati formu FormaProgram i na njoj napraviti raspored kontrola kao na slici (Slika 1.1):

Slika 1.1: Izgled forme FormaProgram

Obezbediti pokretanje programa Notepad i Paint iz comboBox-a preko dugmeta Run program. Obezbediti show/hide opciju za groupBox Run program preko checkBox-a Show program action. Obezbediti brisanje sadržaja textBox-ova Program name i Program description preko dugmeta Clear. Ubaciti sledeći meni:
* File -> Open, Save, Exit
* Edit -> Text, Font, Options
* View -> Message
* Help -> About
Ubaciti YesNoCancel MessageBox sa informacionom ikonom preko menija View/Message, kao na slici (Slika 1.2):

Slika 1.2: YesNoCancel MessageBox

Ubaciti novu formu FormaText sa rasporedom kontrola kao na slici (Slika 1.3) i povezati je sa glavnom formom preko opcije u meniju Edit/Text:

Slika 1.3: Izgled forme FormaText

Obezbediti u glavnoj formi prikaz prenetog teksta iz forme FormaText u textBox-ove na glavnoj formi – Program name i Program Description. Obezbediti izlazak iz aplikacije preko opcije u meniju File/Exit uz potvrdu korisnika o izlasku (Slika 1.4):

Slika 1.4: Upotreba opcije iz menija File/Exit

Rešenje:
Dodavanje menija na formu obavlja se direktnim prevlačenjem MenuStrip kontrole iz toolBox-a. GroupBox Run program na startu aplikacije treba da bude nevidljiv za korisnika. To se postiže podešavanjem u prozoru Properties u design modu za datu groupBox kontrolu, gde se opcija Visible postavlja na False. Pokretanje forme FormaText se ostvaruje preko kreiranja objekta tipa FormaText u okviru akcije, definisane za klik na opciju menija Edit/Text. Prenos texta iz textBox-ova ostvaruje se uz upotrebu property-ja, definisanih za textBox-ove forme FormaText. Prozor Solution Explorer-a treba da izgleda kao na slici (Slika 1.5):

Slika 1.5: Solution Explorer

Kod za klasu FormaProgram:

public FormaProgram()
{
InitializeComponent();
}
// klik na opciju View/Message
private void messageToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show(“Odaberite neko dugme”, “Obaveštenje”, MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Information);
}
// klik na opciju File/Exit
private void exitToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
DialogResult rez = MessageBox.Show(“Da li ste sigurni da želite da zatvorite aplikaciju?”, “Potvrda”, MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
if (rez == DialogResult.Yes)
{
Application.Exit();
}
}
// klik na dugme Run program
private void buttonRun_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (comboBoxRun.SelectedItem == null)
{
MessageBox.Show(“Odaberite jedan od ponudjenih programa”, “Obavestenje”, MessageBoxButtons.OK);
return;
}
if (comboBoxRun.SelectedItem.ToString().Equals(“Notepad”))
{
Process.Start(“notepad.exe”);
}
else if (comboBoxRun.SelectedItem.ToString().Equals(“Paint”))
{
Process.Start(“mspaint.exe”);
}
}
// klik na checkBox
private void checkBoxShow_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
if (groupBoxRun.Visible == true)
{
groupBoxRun.Visible = false;
}
else groupBoxRun.Visible = true;
}
// klik na dugme Clear
private void buttonClear_Click(object sender, EventArgs e)
{
textBoxName.Clear();
textBoxDescription.Clear();
}
// klik na opciju Edit/Text
private void textToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
FormaText frm = new FormaText();
DialogResult rez = frm.ShowDialog();
if (rez == DialogResult.OK)
{
textBoxName.Text = frm.ProgramName.Text;
textBoxDescription.Text = frm.ProgramDescription.Text;
}
}

Kompletno rešenje zadatka možete da preuzmete ovde.