Studijski program/studijski programi : DIGITALNA MULTIMEDIJA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: VIZUELNE OSNOVE
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 5

Cilj predmeta

Cilj predmeta Vizuelne osnove je upoznavanje studenata sa osnovama vizuelnog sveta i vizuelne percepcije. Proučavanjem osnovnih vizuelnih i likovnih elemenata i principa, kroz analizu relevantnih umetničkih i dizajnerskih ostvarenja, studenti će naučiti i znati kako se ovi elementi prepoznaju i koriste u građenju složene likovne kompozicije. Studenti će takođe savladati osnovne elemente materijalnog oblika, prostora i svetlosti, kao i pojmove dvodimenzionalnosti i trodimenzionalnosti, koji su osnov svakog vizuelnog i kreativnog izražavanja. Upoznavanjem svih ovih elemenata i principa oni će analitičkim promišljanjem razvijati inventivnost, i tako kroz kreativan način razmišljanja rešavati i tumačiti osnovnu suštinu svojih ideja. I na kraju, kao konačan cilj ovog kursa, oni će kroz detaljno i studiozno proučavanje vizuelnih elemenata, kao i kroz praktičnu i teorijsku nastavu, znati da ih prepoznaju i integrišu kroz danas sve brže i tehnološki složenije procese u mnogo kreativnija dizajnerska rešenja.

Ishod predmeta

Studenti će na ovom kursu naučiti osnove vizuelnog jezika kroz pregled najvećih i najvrednijih primera iz istorije umetnosti i dizajna. Naučiće i osnovne elemente i principe vizuelnog, i savladaće kroz praktičan rad oblikovanje dvodimenzionalnih, i trodimenzionalnih objekata i oblika pomoću njih. Naučiće i šta su principi vizuelne percepcije i kako informacije koje dobijamo iz okruženja putem nadražaja naših čula utiču na stvaranje našeg suda – mišljenja o nečemu. Takođe će naučiti i osnovne principe vizuelne percepcije kroz učenje geštalt principa u psihologiji. Kroz primere i praktične vežbe će naučiti koji su to osnovni elementi koji su osnova nekog oblika, kao i principe koji čine složeniju strukturu neke celine – kompozicije. Studenti će naučiti kako se kroz istraživačko-analitički pristup razmatraju i prepoznaju svi ovi elementi i principi na delima iz umetnosti i dizajna, kako na obliku tako i u složenoj celini – kompoziciji. Studenti će savladati i principe beskonačnosti prostora, proporcija i perspektive. Naučiće kako se stvara odnos figure i pozadine, i odnos između lika (figure) i međulika kao nove vrednosti koja nastaje iz tog međuodnosa. Studenti će takođe naučiti i sve principe svetlosti, koja svojim odbijanjem i prelamanjem zraka od oblika iz prirode proizvodi tamno–svetle odnose i njihove gradacije koje nazivamo valer, kao i boju koja je jedan od najbitnijih elementa vizuelne percepcije, koja kao nematerijalna pojava utiče snažno na nas i naše emocije. Naučiće da poznavanjem i primenom pravila i principa u slaganju boja, kao i korišćenjem njenih harmoničnih i kontrastnih odnosa, kako u emotivnom tako i psihološkom smislu, ona utiče na nas i kako da ta pravila primene u praksi. Takođe će naučiti da naprave pravilan izbor elemenata i principa i pravilno ih primene kroz sam postupak u toku rada. Naučiće da kroz odnos svih ovih primenjenih elemenata i principa na kraju sintetizuju sva znanja, kako bi mogli da artikulisano, kreativno i na svoj način izraze i oblikuju svoju ideju.

Sadržaj predmeta

Predmet je osmišljen tako da kombinuje predavanja i praktičan rad, kako bi studenti najbolje razumeli i savladali osnove ovog jako bitnog i složenog jezika. Rad započinje uvodnim predavanjem o osnovama u vizuelnoj percepciji, osnovnim principima vizuelnog opažanja, analizom umetničkih i dizajnerskih dela, kao i upoznavanjem osnovnih elemenata vizuelnog jezika. Upoznaće osnovne elemente vizuelnog: tačku, liniju, površinu – lik, (figuru i pozadinu), položaj, proporciju, teksture, svetlost, boju, valer oblik, formu, i dr. Takođe će upoznati osnovne principe kompozicije kao što su: harmonija, kontrast, simetrija, ravnoteža, dominanta, dinamika i dr. Kroz praktičan rad na zadacima i projektima oni će znati kako da hronološkim redom primene postupke koji su neophodni u realizaciji njihove ideje. Istražujući zadate elemente oblika, prostora, svetla i fenomena boje i valera, oni će takođe naučiti da izgrade harmoniju u odnosima između ovih elemenata koji su deo jedne vizuelne celine. Oni će kroz razumevanje i tumačenje ovih svojevrsnih znakova moći da izgrade kompoziciju, kao najsloženiji oblik jedne vizuelne i likovne celine. Praktičan deo nastave se izvodi samostalnom realizacijom zadatih vežbi i projekata, i podrazumeva studijski i istraživački rad na predlogu ideja, selekcije i na samom konceptu za realizaciju. Idejna rešenja se realizuju kroz praktičan rad kombinovanim tehnikama, kao i korišćenjem računara s odgovarajućim softverskim paketima koji su neophodni, radi kvalitetnijeg savladavanja same nastavne jedinice u procesu učenja.