Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: RAČUNARSKE MREŽE
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj predmeta Računarske mreže je sticanje znanja neophodnih za administriranje minimum mreže peerova (podešavanje TCP/IP parametara, šerovanje, mapiranje, rad sa osnovnom mrežnom opremom) u okruženjima Windows i Linux. Na ovom predmetu studenti se upoznaju sa razlozima umrežavanja, tipovima i topologijom mreža i osnovnim medijumima za realizaciju mreže. Detaljno izučavanje OSI modela i njegova primena na Windows i Linux okruženje. Osnovi mrežne administracije kod vodećih operativnih sistema današnjice: Windows i Linux.

Ishod predmeta

Studenti će se upoznati sa klijent-server i peer-to-peer umrežavanjem, faktorima koje treba razmotriti pri izboru pristupa umrežavanju, vrstama i topologijom računarskih mreža, uticajem topologija računarske mreže, hardverom koji se koristi za povezivanje mreže, tehnikama prenosa signala. Studenti će naučiti šta je TP i koaksijalni kabl, koje su metode pristupa podacima, šta čini Ethernet arhitektura. Upoznaće se sa Token Ringom, hijerarhijskom organizacijom protokola, strukturom IP adrese, određivanjem broja bitova IP adrese koji se odnosi na adresu mreže na osnovu maske podmreže, određivanjem broadcast adresa, besklasnim adresiranjem (CIDR), podmrežavanjem i superumrežavanjem, kapsuliranjem i dekapsuliranjem, strukturom UDP i TCP segmenta, strukturom paketa, strukturom Ethernet okvira, DNS-om, namenom i sintaksom mrežnih komandi (ping, tracert, pathping, netstat, ipconfig), razlikom između haba, skretnice i usmerivača, virtuelnim lokalnim mrežama, vrstama bežičnih mreža, zaštitom bežične mreže, vrstama mrežnih barijera, praćenjem mrežnih performansi, pronalaženjem i otklanjanjem kvarova u mreži. Tokom realizacije nastave studenti će biti u prilici da nauče da koriste najnoviju verziju Windows mrežnog operativnog sistema.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

 • Osnovi umrežavanja
 • Tipovi računarskih mreža
 • Topologija računarskih mreža
 • Elementi mreža
 • Kabliranje računarskih mreža
 • OSI model
 • OSI model na primeru operativnih sistema
 • Windows i Linux, Protokoli
 • IP adresiranje
 • Koncept maske podmreže
 • Mrežna oprema
 • Mrežno administriranje
 • Web serveri
 • Klijent/server arhitektura u mrežnom okruženju
 • Primer realizacije mreže
 • Bežične mreže
 • Problemi zaštite mreže

Praktična nastava:

 • Rešavanje zadataka i problema iz podmrežavanja
 • Kabliranje
 • TP kablovi, krimpovanje
 • Mrežni operativni sistem Windows Server 2003: instaliranje WinServer2003 na virtuelnoj mašini i osnovna podešavanja
 • Rad sa IP adresama: maskiranje, klase, veza MAC-IP-domensko ime, rutiranje
 • Konfigurisanje servera
 • Instalacija aktivnog direktorijuma, DNS, kreiranje usera, grupe i polisa, učlanjivanje računara u domen
 • Kreiranje usera, grupe i polisa, učlanjivanje računara u domen