Savet  Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije (u daljem tekstu ITS), na sednici održanoj 21.10.2011., razmatrao je predlog Direktora ITS i na osnovu člana 16, stav 1, tačka 11 Statuta Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS i Pravilnika o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik RS“, br. 106/06), usvojio je

STRATEGIJU OBEZBEĐENJA KVALITETA

 

Polazeći od već postignutih rezultata u oblasti visokog obrazovanja i akreditaciji studijskih programa, a pripremajući se za akreditaciju novih studijksih programa ITS  intenzivira svoje aktivnosti u oblasti kvaliteta rada i unapređenja organizacione strukture. Cilj svih ovih aktivnosti je da se kvalitet obrazovne, naučne, stručne i svih drugih delatnosti ITS podigne na najviši nivo standara kvaliteta iz Zakona o visokom obrazovanju i podzakonskih akata Republike Srbije, odnosno akata koje je usvojio Nacionalni savet za visoko obrazovanje i Komisija za akreditaciju.

Realizujući permanentno opredeljenje škole za dostizanjem visokih standarda kvaliteta u svim oblastima njegove delatnosti, uz uvažavanje principa i standarda sistema evropskog univerzitetskog obrazovanja i standarda i uputstava Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje koji su usklađeni sa Standardima i uputstvima za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja, nastavnici, saradnici, nenastavno osoblje i studenti škole prihvataju kao neophodnost uspostavljanja institucionalnih okvira i celovitog sistema obezbeđenja i unapređenja kvaliteta (u daljem tekstu: sistema upravljanja kvalitetom).

Njegovo celovito prihvatanje i implementacija u sve oblike delatnosti škole obezbediće funkcionisanje ove visokoškolske ustanove uz kontinuirano praćenje, ocenu, unapređivanje i razvoj kvaliteta u svim oblastima upravljanja kvalitetom, prema usvojenim standardima u Republici Srbiji. Realizacija na ovaj način definisanog zadatka je dugoročan i veoma složen proces koji zahteva permanentno angažovanje svih zaposlenih i studenata škole. Ovaj proces odvija se usvajanjem i sprovođenjem niza potpuno koordiniranih mera i akcija na osnovu usvojene Strategije obezbeđenja i unapređenja kvaliteta (u daljem tekstu: Strategija), kojom se definišu:

 • Deklaracija kvaliteta (misija i vizija), ciljevi, opredeljenja i principi sistema upravljanja kvalitetom;
 • Oblasti upravljanja kvalitetom;
 • Mere za upravljanje kvalitetom;
 • Subjekti upravljanja kvalitetom;
 • Promovisanje i unapređenje strategije;
 • Opredeljenje za izgradnju organizacione kulture kvaliteta;
 • Povezanost obrazovne, naučnoistraživačke i stručne delatnosti.

Strategija je u saglasnosti sa:

 

 • Strategijom Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije za period 2005–2010. godine, Beograd, 2005, http://www.mps.sr.gov.yu;
 • Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05 i 100/07-autentično tumačenje, 97/08 i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju iz 2010 godine);
 • Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa („Službeni glasnik RS“, br.106/06) i Akreditacija – Uputstva i preporuke iz 2007. godine;
 • Pravilnikom o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova, Nacionalni savet zavisokoobrazovanje („Službeni glasnik RS“, br. 106/06);
 • Pravilnikom o standardima i postupku za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova, Nacionalni savet zavisokoobrazovanje („Službeni glasnik RS“, br. 106/06);
 • Naučnim, umetničkim, odnosno stručnim oblastima u okviru polja iz člana 27. Zakona o visokom obrazovanju – OdlukaNacionalnog saveta za visoko obrazovanje od 24. novembra 2006. godine;
 • Listom stručnih, akademskih i naučnih naziva sa naznakom zvanja odgovarajućeg stepena studija – Odluka Nacionalnog savetazavisoko obrazovanje od 29. decembra 2006. godine;
 • izmenjenim i dopunjenim Statutom ITS-a 19.06.2009. godine;
 • Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije koju vodi visokoškolska ustanova („Službeni glasnik RS“, br. 21/06).

Komisija za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta ITS (u daljem tekstu:Komisija) čiji je sastav ažuriralo Nastavno veće ITS nasednici13.10.2010. godine, usvojila je Nacrt Strategije, na sednici održanoj decembra 2010. godine. Strategiju treba razmatrati na nastavnoistraživačkim grupama (NIG) ITS u periodu februar–april 2011. godine. Komisija će razmatriti primedbe i predloge za izmenu i dopunu koje će formulisati NIG i utvrditi konačnu verziju Nacrta Strategije. Nastavno veće ITS razmatralo bi Nacrt Strategije, na sednici u maju 2010. godine i treba da usvoji Predlog Strategije. Ovaj predlog treba da razmatra i usvoji Savet ITS na prvojnjegovojsednici nakon toga.

Strategija je najopštiji i osnovni dokument na kojem ITS zasniva ukupan sistem upravljanja kvalitetom. Njena konkretizacija i implementiranje u sve oblasti kontrole kvaliteta na ITS, prema standardima, podrazumeva:

 • pripremu i usvajanje Akcionog plana upravljanja kvalitetom za period 2011–2013. godine;
 • pripremu i usvajanje neophodnih izmena i dopuna Statuta ITS;
 • unapređenje i, po potrebi, pripremu opštih pravnih akata koji su od značaja za implementaciju Strategije, odnosno izmenu i dopunu postojećih akata;
 • neprekidno usavršavanje rada tela i službi za upravljanje kvalitetom,
 • izradu i usvajanje indikatora kvaliteta i merila za ocenu kvaliteta,
 • neprekidno usavršavanje metodologije prikupljanja, obrade i analiziranja relevantnih podataka;
 • ustanovljavanje adekvatnih mera prevencije u obezbeđenju kvaliteta, kao i korektivnih mera i neophodnih mehanizama primene ovih mera.

I. DEKLARACIJA (misija i vizija), CILjEVI, OPREDELjENjA I PRINCIPI

Deklaracija kvaliteta
ITS je posvećen kontinuiranom i sistematičnom radu na unapređenju kvaliteta svih usvojenih studijskih programa, nastavnog procesa, naučnog i istraživačkog rada, udžbenika i literature, opreme, administrativnih poslova kao podrške, vrednovanja nastave od strane studenata, finansiranja i procesa upravljanja ITS-om. Stoga, ITS pristupa izradi i implementaciji celovitijeg institucionalnog okvira, odnosno sistema, kojim se obezbeđuje uvođenje, permanentno praćenje i ocena, kao i preduzimanje mera za unapređenje kvaliteta rada, odnosno celovitijeg sistema upravljanja kvalitetom.

Misija
ITS kao visokoškolska ustanova koja se bavi školovanjem u informacionim tehnologijama, ima misiju stvaranja IT stručnjaka nove generacije i pruža kvalitetno obrazovanje dospunim svima koji to žele, obezbeđuje najviše standarde u visokom obrazovanju, podstiče intelektualni i lični razvoj.

Vizija
ITS je posvećen cilju, da ostvarivanjem savremenih studijskih programa, postane regionalni lider u visokom obrazovanju. Težnju za liderskom pozicijom u regionu, ITS pravda manifestovanjem kvalitetnih i savremenih obrazovnih programa, podsticanjem različitosti i uključivanjem zajednice u aktivnosti ITS-a. Izvanredni uslovi za sticanje adekvatnih znanja i veština, studentima ITS-aomogućujukonkurentnost pri zapošljavanju. ITS stalnom edukacijom zaposlenih i sistemom kontrole kvaliteta obezbeđuje dastudenti budu uvek na prvom mestu. ITS, svi nastavnici i saradnici, nenastavno osoblje i studenti, polazeći od postojećih kadrovskihpotencijala, nivoatehničke opremljenosti i prostornih kapaciteta, izražava spremnost da svoju delatnost u svim segmentima obavljapoštujući već usvojene visoke standarde kvaliteta, ali i spremnost da se neprestano zalaže za više standarde, da se uključi u procesevropskeintegracije u oblasti visokog obrazovanja i da kvalitetom svoje ukupne delatnosti, a posebno kvalitetom svršenih studenatana svimakreditovanim studijskim programima obezbedi poverenje budućih studenata, poslodavaca, osnivača i društva u celini.

Ciljevi
ITS je opredeljen da neprekidno uspostavlja i unapređuje celovit, konzistentan, funkcionalan, efikasan, fleksibilan ipotpunotransparentan sistem upravljanja kvalitetom, čime se garantuje usklađenost kvaliteta nastavnih aktivnosti, naučnoistraživačkog, stručnog rada i svih drugih pratećih aktivnosti, sa usvojenim standardima. Unapređenje postojećeg i, po potrebi, uvođenje novogsistema upravljanja kvalitetom omogućiće na ITS-u efikasno i kontinuirano praćenje, ocenu, unapređenje irazvoj kvaliteta u svimoblastima u kojima se prati kvalitet.

Formulisanje i usvajanje sistema upravljanja kvalitetom omogućiće prihvatanje i dalje razvijanje kulture kvaliteta, a timepovećanuličnu motivisanost za rad i povećanu odgovornost u obavljanju delatnosti sva kog zaposlenog i studenata u skladu sausvojenimstandardima, kao i rad na njihovom podizanju na viši nivo. Celovit, neprekidno uneprađivan, sistem upravljanja kvalitetomobezbedićeda studenti stiču neophodan nivo znanja i veština prema ishodima svakog pojedinog akreditovanog studijskog programa, doprinosiće povećanju efikasnosti studiranja i, posebno, obučenosti studenata za profesionalne angažmane, permanentno učenjeiživot u društvu koje poštuje i uvažava ljudske slobode i prava, odnosno demokratska načela, a građanske je provinijencije. Primenanovog sistema upravljanja kvalitetom omogućiće i kvalitetan pedagoški, naučni, naučnoistraživački i stručni rad nastavnikaisaradnika škole, a time i njihovo permanentno usavršavanje i profesionalno napredovanje.

Opredeljenja i principi
ITS je privatna visokoškolska ustanova koja realizuje usvojene i akreditovane studijske programe u oblasti tehničko tehnoloških, odnodno multidisciplinarnih nauka. ITS je strateški opredeljen da permanentno uspostavlja neophodnu i korisnu vezuobrazovnedelatnosti (prenošenje znanja), naučnoistraživačke delatnosti (stvaranje, „proizvodnja“ znanja) i stručne delatnosti (primenaznanja).

ITS ocenjuje da u dosadašnjem radu prihvaćeni, tradicionalni principi i metodi obezbeđenja kvaliteta nastavnog procesa, naučnoistraživačkog, stručnog rada i rada studenata u sticanju znanja i veština mogu biti unapređivani. Mogu biti efikasnijiitransparentniji, da bi omogućili potpuniju (internu i eksternu) kontrolu, komparaciju i ocenu kvaliteta rada u svimsegmentimadelatnosti i u odnosu na sve subjekte i da u većoj meri doprinose razvoju kulture kvaliteta i svesti o važnosti kvaliteta, kaoi potrebineprekidnog ličnog doprinosa kvalitetu, zalaganjem i odgovornošću u radu.

Podaci o indikatorima kvaliteta se mogu kontinuiranije prikupljati i sistematizovati, analiza podataka koji se prikupljaju obavljati bolje, a na osnovu ustanovljenih nedostataka adekvatnije preduzimati korektivne mere (akademske i administrativne), kako bi seuočeninedostaci i problemi bolje otklonili.

Procena kvaliteta studijskih programa, planova i programa nastavnih disciplina, svih nastavnih aktivnosti nastavnika i saradnikamože biti još sistematičnija.

Kvalitet svršenih studenata se može kompletnije analizirati. Povratne informacija od poslodavaca najrazličitijih vrsta, odnosnourazličitim delatnostima, se mogu sistematičnije prikupljati i koristiti za unapređenje studijskih programa

Rad ITS, predispitnih i ispitnih obaveza studenata i drugo, može još biti unapređeno.
Sve nabrojane oblasti, kao i neprekidne promene u okruženju, uslovljavaju opredeljenje za unapređenje postojećeg, a po potrebi, i uvođenje novog, celovitog i jedinstvenog sistema upravljanja kvalitetom, jasno definisanih standarda, primene lakomerljivihindikatora kvaliteta koji su unapred određeni i prihvaćeni i formulisanja standardnih procedura koje se primenjuju radisprečavanjanekvaliteta u svim delatnostima ITS i unapređenja kvaliteta rada svih zaposlenih i studenata.
Interni korisnici sistema upravljanja kvalitetom su svi studenti, nastavnici, saradnici, administrativno i tehničko osoblje i uprava ITS.
Eksterni korisnici su svi poslodavci (državni i privatni), lokalna samouprava, vladin i nevladin sektor i zajednica u celini.
Planirani sistem upravljanja kvalitetom mora da integriše organizacionu strukturu, odgovornosti, standarde i procedure, kao isveraspoložive resurse kako bi se obezbedio kvalitet institucije i svih oblika delatnosti koje vrši, odnosno usluga koje realizuje. Činiganiz međusobno povezanih i uzajamno zavisnih podsistema koji se odnose na: nastavne planove i programe; metod organizovanjaiizvođenja svih nastavnih aktivnost, naučnih istraživanja i stručnog rada; izbor nastavnika i saradnika; naučne kompetencijeipedagošku obučenost, odnosno veštine nastavnika i saradnika; udžbeničku literaturu; bibliotečke resurse; računarsku opremuiprograme; upravljanje ustanovom; nenastavnu podršku, odnosno osoblje; upisnu politiku i sve ostale elemente od kojihzavisiukupan kvalitet u ITS.
Mere i aktivnosti koje se definišu Standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta obezbediće visok kvalitet nesamonastavnih planova i programa nastavnih disciplina svakog akreditovanog studijskog programa koji se zasniva naoptimalnombalansu stečenih teorijskih znanja, praktičnih veština i profesionalnih sposobnosti, već će razvijati sposobnost studenataza kritičkomišljenje, istraživački rad i permanentno učenje, a time i kvalitetno uključivanje u profesionalni rad, društveni život i njegovrazvoj uskladu sa visokim demokratskim principima. Savremeni metodi edukacije zasnovani na interaktivnom i kontinuiranomradustudenata usloviće viši nivo odgovornosti samih studenata za obrazovanje i napredovanje u karijeri.
I u drugim pomenutim oblastima obezbeđenja i unapređenja kvaliteta prihvatanje i primena standarda i proceduraomogućićepodizanje kvaliteta na najviši nivo moguć prema trenutnim kadrovskim, prostornim, tehničkim i svim drugimmogućnostima škole. Važan zadatak ITS u procesu implementacije novog sistema upravljanja kvalitetom biće i podrška (tehnička, stručna, finansijska idruga) studentima i zaposlenima u nameri da unaprede kvalitet svog rada, edukacijom, kao i sprovođenjemneophodnih preventivnihi korektivnih mera kada je to potrebno.

Sve najnovije mere i iskustva, principi i modeli upravljanja kvalitetom biće neprestano predmet pažnje subjekataunapređenjakvaliteta, posebno specifičnih tela u ITS kojima je jedina kompetencija obezbeđenje i unapređenje kvaliteta, kako bi sepermanentnougrađivali u sistem unapređenja kvaliteta kada i ukoliko se pokažu korisnim kroz iskustva referentnih domaćih iinostranih škole.

Kao posebni principi, prepoznaju se:

 • Usvajanje, primena i dalji kontinuiran razvoj sistema upravljanja kvalitetom zasnovati na proaktivnom metodu, odnosno uključivanju svih zaposlenih i uz participaciju studenata.
 • Unapređivanje standardizacije svih segmenata delatnosti škole što omogućava efikasan i svrsishodan (celishodan) rad kao i stimulativne mere za povećanu odgovornost i kreativan pristup obavljanju delatnosti zaposlenih.
 • Deklaracijom kvaliteta, misijom i vizijom teži se unapređenju kvaliteta svih delatnosti škole, vodeći računa o specifičnostimapojedinih segmenata, objektivnim ograničenjima u odnosu na prostor, odnos broja nastavnika, saradnika, studenata i drugo.
 • Sistem upravljanja kvalitetom mora biti toliko fleksibilan da omogući inoviranje prihvatanjem i primenom novih i boljih standarda i procedura.
 • Primena svih pozitivnih propisa (domaćih i međunarodnih) je neophodna kako bi se, pre svega, obezbedio zakonit rad ITS, a obavezno je i periodično upoređenje njegovih akata sa ovim propisima, radi prilagođavanja, izmene odnosno dopune ili donošenja novih.
 • Najveća briga ITS je da kompetencije svršenih studenata budu u skladu sa potrebama poslodavaca. O poslodavcima se permanentno prikupljaju informacije od referentnih ustanova.
 • Permanentno povećanje nivoa kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja mora biti zadatak ITS, ali i svih pojedinaca kako bi se postigao sklad sa zahtevima stalnog tehnološkog progresa i razvoja društva kao celine.
 • Zaposlenima i studentima se mora obezbediti zadovoljavajući nivo uslova rada.
 • Etičnost u radu i ponašanju svih zaposlenih međusobno, a posebno u odnosu sa studentima i u odnosima izvan ITS.
 • Uspostavljanje i razvoj dobrih međuljudskih odnosa je stalan proces.

II. OBLASTI UPRAVLjANjA KVALITETOM

Prihvatajući standarde koje je utvrdio Nacionalni savet za visoko obrazovanje, ITS svojim internim sistemom upravljanjakvalitetomobuhvata sledeće oblasti kvaliteta:

 • Kvalitet studijskih programa
 • Kvalitet nastavnog procesa;
 • Kvalitet naučnoistraživačkog i stručnog rada nastavnika i saradnika;
 • Kvalitet nastavnika i saradnika;
 • Kvalitet studenata;
 • Kvalitet udžbenika i literature;
 • Kvalitet bibliotečkih i informatičkih resursa;
 • Kvalitet upravljanja ITS-om i kvalitet nenastavne podrške
 • Kvalitet prostora i opreme;
 • Kvalitet finansiranja;
 • Uloga i doprinos studenata u procesu samovrednovanja, provere i obezbeđenja kvaliteta;
 • Unapređenje sistema upravljanja kvalitetom, sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta.

III. MERE ZA OBEZBEĐENjE KVALITETA

Pravni okvir

Sistem upravljanja kvalitetom biće funkcionalan, samo ukoliko se neprekidno usklađuju (menjaju ili dopunjuju) postojećaopštapravna akta ITS, odnosno, po potrebi, donose nova opša pravna akta.

Opšta pravna akta su:

 • Statut  ITS;
 • Pravilnik o kvalitetu i samovrednovanju;
 • Plan učešća na naučnim i stručnim skupovima;
 • Pravilnik o bibliotečkom poslovanju;
 • Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta;
 • Poslovnik o radu Komisije za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta;) Poslovnik o radu Centra za razvoj karijere studenata
 • Plan izvođenja nastave sa Kalendarom ispita;
 • Planovi rada svih studijskih programa;
 • Pravila studija ITSa;
 • Pravilnih o udžbenicima i drugim učilima;
 • Pravilnik o izdavačkoj delatnosti;
 • Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata;
 • Uputstvo za sprovođenje anketiranja;
 • Uputstvo za izradu plana rada;
 • Uputstvo za pisanje i odbranu završnih radova;
 • Uputstvo za citiranje i izradu popisa literature
 • Uputstvo za korišćenje mail servera
 • Uputstvo za obavljanje elektronske komunikacije
 • Uputstvo za obavljanje stručne prakse
 • Uputstvo za izradu projekta
 • Uputstvo za izradu veb prezentacija
 • Uputstvo za korišćenje informacionog sistema
 • Uputstvo za korišćenje softvera za testiranje
 • Uputstvo za izbegavanje najčešćih grešaka studenata pri izradi radova

Izgradnja organizacione strukture
Neophodno je preciznije utvrditi nadležnost organa ITS u upravljanju kvalitetom i odgovarajućih tela u skladu sa Statutom ITSiPravilnikom o kvalitetu i samovrednovanju, koja imaju nadležnosti u praćenju, oceni i razvoju kvaliteta, jasnije definisatinjihovdelokrug, odnosno nadležnosti, ovlašćenja i postupak u radu.

Implementacija
Unapređeni sistem upravljanja kvalitetom počeo bi da se primenjuje od školske 2011/2012. godine, pošto se usvoji ova strategija i dograde opšta pravna akta.

Proces implementacije podrazumeva set kratkoročnih i dugoročnih mera i akcija između kojih mora postojati vremenski kontinuitetisadržinska usklađenost, a to su:

 • utvrđivanje Akcionog plana upravljanja kvalitetom za period 2011–2013. godine;
 • kontinuirano praćenje, unapređenje i razvijanje kvaliteta analizom rezultata interne provere i ocene kvaliteta, odnosnoprocessamoevaluacije i eksterne provere i ocene kvaliteta, odnosno proces evaluacije;
 • razvijanje kulture kvaliteta među zaposlenima i studentima kontinuiranom razgovorima o kvalitetu i načinima njegovog poboljšanja;
 • institucionalna podrška studentima (saveti o novom kredit sistemu, pomoć u prevazilaženju problema u savladavanju znanjaiveština i drugo);
 • razvoj institucionalne podrške nastavnicima, saradnicima i nenastavnim radnicima škole radi poboljšanja njihovih kompetencijazadostizanje prihvaćenih standarda i procedura upravljanja kvalitetom; organizovanje edukativnih seminara o standardimaiprocedurama; organizovanje edukacije za unapređenje znanja i veština potrebnih za primenu novih metoda nastavnih aktivnosti; organizovanje edukacije za unapređenje upravljačkih kompetencije kao i drugih stručnih kompetencija;
 • preduzimanje aktivnosti na podizanju nivoa uslova rada svih zaposlenih i studenata i njihove motivisanosti za rad i studiranje;
 • neprekidno unapređenje informatičke odnosno uopšte tehničke infrastrukture, bibliotečkih resursa, prostornih i svihdrugihobjektivnih uslova, kao podrške sistemu upravljanja kvalitetom;
 • permanentno promovisanje svih elemenata sistema upravljanja kvalitetom među zaposlenim i studentima, u ukupnojakademskojzajednici i društvu u celini.

IV. SUBJEKTI UPRAVLjANjA I RAZVOJA KVALITETA

Obezbeđenje, praćenje i razvoj kvaliteta u ITS je dužnost svih zaposlenih i studenata škole. Dužnost direktora škole je da uz pomoć pomoćnika direktora koordinira aktivnosti na obezbeđenju kvaliteta. Specifičan organ nadležan za praćenje, procenu (ocenu), unapređivanje preko predlaganja korektivnih mera i sankcija, a time i razvoj kvaliteta je Komisija i pomoćnik direktora zakvalitet.Komisija ima nadležnosti određene Pravilnikom o kvalitetu i samovrednovanju. Pravilnikom o kvalitetu i samovrednovanjuseodređuju sastav, način konstituisanja, razrešenje i druga pitanja od značaja za rad ovih specifičnih tela škole. Nadležnostipomoćnikadirektora za kvalitet regulisane su aktom direktora.
U proces obezbeđenja, praćenja, unapređivanja, odnosno razvoja kvaliteta uključeni su svi organi (stručni i drugi) iorganizacionejedinice odnosno NIG-ovi, stručne službe ITS, u skladu sa odredbama Pravilnika o kvalitetu i samovrednovanju. Kulturakvaliteta seugrađuje u sve delatnosti i sva normativna akta škole.
Tehničke i stručne poslove koji se odnose na funkcionisanje sistema upravljanja kvalitetom obavljaće zaposleni sapotrebnimstručnim kvalifikacijama i lice zaduženo za kvalitet koje je u stalnom radnom odnosu (Pomoćnik direktora za kvalitet), a čijeobavezereguliše Pravilnik o kvalitetu i samovrednovanju i Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta.
Prava i obaveze svih subjekata obezbeđenja i kontrole kvaliteta regulisana su Statutom i pravilnicima, a kada je to potrebno načinradapreciziraju poslovnici o radu. Svi subjekti upravljanja kvalitetom imaju pravo i obavezu učestvovanja u obezbeđenju iunapređenjukvaliteta na svom radnom mestu, kao i kroz učešće u radu stručnih, upravljačkih i specifičnih tela škole koja obezbeđujukvalitet.

V. PROMOVISANjE I UNAPREĐENjE STRATEGIJE

Strategija upravljanja kvalitetom ITS biće dostupna javnosti i promovisana preko sajta ITS, a promovisana u ITS, u naučnoj istručnojjavnosti.

Mere za unapređenje strategije kvaliteta ITS obuhvataju veliki broj aktivnosti koje se definišu, usvajaju i sprovode u ciljupostizanjaželjenog nivoa kvaliteta i njegovog kontinuiranog unapređenja, i to:

 • usklađivanje usvojenih (odnosno akreditovanih) studijskih programa po obimu i sadržaju sa studijskim programima referentnih IT škola u državama regiona i Evropske unije;
 • kontinuirano investiranje finansijskih sredstava radi poboljšanja tehničkih parametara prostora za izvođenje nastave, posebnodalja nabavka informatičke i audio-vizuelne opreme i servisiranje postojeće, koja bi, pored korišćenja u nastavnom procesunaakreditovanim studijskim programima bila i u funkciji organizovanja naučnoistraživačkog rada na Školi, a radi dostizanjanacionalnih imeđunarodnih standarda u ovoj oblasti;
 • primena nacionalnih i međunarodnih standarda u odnosu na potreban broj nastavnika i saradnika za izvođenje svihakreditovanihstudijskih programa i naučnoistraživačke delatnosti;
 • primena Zakonom o visokom obrazovanju predviđenih kriterijuma za izbor nastavnika i saradnika i usklađivanje ovih kriterijumasanacionalnim i međunarodnim standardima u ovoj oblasti;
 • kontinuirana edukacija nastavnika i saradnika škole u oblasti pedagogije, psihologije i veština komunikacije;
 • pospešivanje učešća nastavnika i saradnika na konferencijama i savetovanjima naučnog i stručnog karaktera;
 • primena visokih kriterijuma za izradu (i izdavanje) udžbenika nastavnika i saradnika ITS;
 • finansiranje edicije udžbenika nastavnika i saradnika škole, kao i navedenih zajedničkih udžbenika;
 • kontinuirano omogućavanje besplatnog pristupa Internet mreži za studente, nastavnike i saradnike škole, kao i sve odsekekojičine Stručnu službu škole;
 • usklađivanje broja nenastavnog osoblja sa usvojenim nacionalnim i međunarodnim standardima;
 • kontinuirana edukacija nenastavnog osoblja u okvirima poverenih poslova radi poboljšanja njihove stručnosti ukorišćenjuinformacionih tehnologija i veština komunikacije, motivisanosti za rad i odgovornosti;
 • obezbeđenje finansijskih i tehničkih sredstava za sprovođenje procesa vrednovanja nastavnog procesa kao i nastavnikaisaradnika škole;
 • obezbeđenje neophodne logistike u vidu stručne pomoći studentima za utvrđivanje metodologije i sprovođenje samogprocesavrednovanja nastave kao i nastavnika i saradnika škole;
 • dalje unapređenje informacionog sistema radi unapređenja protoka informacija između organa škole, njegovih stručnih službi, studentskih organizacija i Studentskog parlamenta kojem se pristupa u skladu sa definisanim ovlašćenjima.
 • permanentna edukacija članova organa upravljanja ITS o osnovnim principima i novim pristupima u upravljanju (menadžmentu) resursima.

Na kraju svake studijske godine, proveru dostignutog nivoa kvaliteta u svim oblastima kontrole kvaliteta vrše nadležni organi ITS, ocenjuje se dostignuti nivo, predlažu inovativne mere i postupci i korektivne mere, ali i izriču predviđene sankcije.

 

VI. OPREDELjENjE ZA PRIHVATANjE I IZGRADNjU ORGANIZACIONE KULTURE KVALITETA

 

ITS je opredeljen i odlučan da izgradi odnosno formuliše, prihvati i primenjuje opšte i osnovne postulate kulture kvalitetakaoinstitucija, ali i u svakom pojedinom domenu aktivnosti. U tom cilju obezbediće se edukacija svih zaposlenih i studenata oosnovamanacionalnog sistema kvaliteta, a koliko je to moguće i usvojenim međunarodnim standardima koji moraju biti dostignuti. Svizaposleni i studenti moraju biti obavešteni o pojedinačnim pravima i obavezama u odnosu na kvalitet i njegovo obezbeđenje. Edukacija svih zaposlenih i studenata o sistemu, odnosno samim usvojenim standardima kvaliteta, metodama iprocedurama(postupcima) za obezbeđenje kvaliteta mora biti permanentna.
Istovremeno, ITS će stimulisati odnosno nagrađivati subjekte obezbeđenja kvaliteta za konkretne doprinose obezbeđenju kvalitetausvakoj od posebnih oblasti u kojima kvalitet mora biti obezbeđen, prema opštim aktima škole.

VII POVEZANOST OBRAZOVNE, NAUČNOISTRAŽIVAČKE I STRUČNE DELATNOSTI

Obaveza svih nastavnika i saradnika škole jestestručni rad u okviru uže naučne oblasti. Ove obaveze ostvaruju se kontinuiranosaciljem da nastavnim aktivnostima studenti upoznaju i usvoje najnovija teorijska saznanja iz oblasti IT najviših domaćihimeđunarodnih institucija koje donose standarde u ovoj oblasti. Ovakvim pristupom nastavnika i saradnika nastavnim aktivnostima, obezbeđuje se istraživanje konkretnih slučajeva, odnosno stvari koje su reprezentativne u određenim IT oblastima, anjihovomobradom u okviru vežbi, seminarskih i praktičnih radova ubrzava proces uključivanja diplomiranih studenata u rešavanjekonkretnihproblema.
Praksom koja se za studente organizuje u najboljim domaćim IT kompanijama, obezbeđuje se sticanje neophodnih znanja, anaročito veština, povećava se nivo znanja, ali i spremnosti za što brže i kvalitetnije uključenje u radno okruženje.
Nastavnici i saradnici ITS se podstiču da učestvuju na projektima u privredi, ostvaruje saradnju sa lokalnim vlastima, zajednicom u celini, čime se obezbeđuje neophodna veza njihove naučne i stručne delatnosti sa obrazovnom delatnošću.