Poznavanje domena primene i razumevanje potreba korisnika – ključne karike softverskog inženjerstva

Kada se govori o razvoju softvera, uglavnom su teme tehnologija, programski jezici, alati, okruženja i ostala tehnička pitanja. To i jesu ključne odrednice školovanja kadrova za poslove programera ili softver inženjera. Programi školovanja formalnog, ali i neformalnog obrazovanja akcenat stavljaju uglavnom na savladavanje tehničkih veština neophodnih za rad budućeg programera. To je svakako veoma važno,…

ChatGPT – za nastavnike, ali i za studente?

Kada se pomenu veliki lingvistički modeli (LLM – Large Linguistic Model), popularni narativ retko pod tim pojmom prepoznaje ChatGPT ili GPT (Generative Pre-trained Transformer), kao jedan od nekoliko eminentnih predstavnika pomenute grupe. GPT-3.5 i GPT-4, koje je razvio OpenAI (uz podršku Microsofta), Microsoftov Kosmos-1, Googleov Bard, ili LLaMA, koju tržištu nudi Meta, proizvodi su koji…

Čovek i veštačka inteligencija

Da li mašina može da misli? Veštačka inteligencija (AI) proučava se decenijama, ali je još uvek jedna od najneuhvatljivijih tema u računarskim naukama. Razlog za to je činjenica da AI predstavlja neograničenu i maglovitu oblast, od koje se tek očekuje da doprinese ili odmogne u civilizacijskom kontekstu. Veštačka inteligencija (AI), koja se nudi kao servis,…

Među javom i međ snom

Po teoriji profesora Dušana Stojanovića, film u nama izaziva osećaj snoviđenja. U bioskopima filmove ne gledamo, već ih doživljavamo kao snove. Film je beg u snoviđenje, a onda dođe java. JavaScript. Vizuelni efekti u filmskoj industriji postali su ključni faktor u stvaranju filmova koji oduzimaju dah. S brzim razvojem tehnologije i napretkom računarske grafike vizuelni…

Korišćenje JSON formata u procesu kreiranja e-fakture

U ITS blogu Elektronska faktura – još jedna primena XML-a dat je osvrt na zakonska i podzakonska akta koja propisuju obaveznost izdavanja elektronskih faktura (u daljem tekstu: e-faktura) i uređuju procese njihovog slanja, prijema, evidentiranja, obrade i čuvanja. Takođe, elaborirana je motivacija za uvođenje e-fakture, kao i standarda koji definišu njen osnovni model. Naime, osnovni…

Strategije za ostvarivanje bezbednosti podataka

Bezbednosni ciljevi informacionih sistema i mreža su poverljivost, celovitost (integritet) i raspoloživost, što čini takozvano veliko trojstvo. Na engleskom jeziku skraćenica za ova tri termina je CIA (Confidentiality, Integrity, Availability), što je ujedno i akronim za američku obaveštajnu agenciju. Ovo trojstvo predstavlja tri fundamentalna principa informacione bezbednosti. Svi mehanizmi koji se odnose na bezbednost podataka…

Steganografija: Pravljenje skrivenih poruka

Šifrovanje podataka ili komunikacionih kanala predstavlja neizostavan metod zaštite savremenih informacionih tehnologija. Bilo da je reč o običnom razgovoru putem mobilnog telefona, pretraživanju na internetu, upravljanju IoT uređajem ili nekom vidu elektronskog poslovanja, kao što je korišćenje elektronskog bankarstva, primenjuju se kompleksne kriptografske metode i algoritmi koji štite svaku našu reč. Kriptografija je odigrala značajnu…

Ishodi učenja i nacionalni okvir kvalifikacija

Do sada sam više puta pisao o ishodima učenja, o tome da stavljaju studenta u centar pažnje, da ukazuju na to šta treba da se uči, odnosno šta će biti na ispitu, kako se u praksi odnosimo prema ishodima učenja itd. Tome se na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije (ITS-u) poklanja posebna pažnja.…

Izazov odabira alata za upravljanje projektima | ITS

IT industrija se brzo razvija, te je brzina sprovođenja projekata i izlaska na tržište često veoma važna. Da bi se projekаt sproveo na vreme, u okviru predviđenog budžeta i sa optimalnim korišćenjem resursa, potrebno je da se njime upravlja na najbolji mogući način. Posao menadžera projekata je da planira, sprovodi i nadzire, odnosno da kontroliše…

Koncept mobilnog bankarstva

Mobilno bankarstvo – novi trend u bankarskom poslovanju

Koncept mobilnog bankarstva predstavlja najnoviji kanal elektronskog bankarstva, koji otvara velike mogućnosti u pružanju bankarskih usluga. Mobilna tehnologija je nova tehnologija u bankarskom poslovanju, ali polako preuzima primat u odnosu na druge tehnologije. Tržište mobilnih plaćanja omogućava unakrsnu prodaju bankarskih proizvoda i usluga sa uštedama u troškovima poslovanja, kako za banku tako i za klijenta,…