ZADATAK:

Nacrtati dijagram klasa na jeziku UML sledećeg sistema:

  • Škola ima jednu ili više katedri
  • Svaka katedra nudi jedan ili više predmeta
  • Određeni predmet može biti ponuđen samo od strane jedne katedre
  • Svaka katedra ima predavače, a svaki predavač može raditi na jednoj katedri ili na više njih
  • Student može prijaviti do 5 predmeta u školi
  • Predavač može predavati ne više od tri kursa
  • Svaki predmet može biti predavan od strane više predavača
  • Student može pohađati više od jedne škole

REŠENJE:

UML jezik - Klase za opis sistema za škole

 

Slika 1: Izgled traženog dijagrama klasa