U ovom uvodu ćemo Vas upoznati sa osnovama rada u programu StarUML koji će Vam biti potreban za praćenje ovog kratkog kursa iz UML-a. Ime programa je StarUML koje je već napomenuto i možete ga preuzeti ukoliko kliknete ovde, a verzija programa koja Vam je potrebna je 5.0.

čŒim pokrenete program, otvoriće Vam se prozor za pravljenje novog projekta pod nazivom New Project By Approach gde je potrebno da u delu Approaches izaberete Empty Project i potvrdite klikom na dugme OK kao što je i prikazano na slici ispod:


Slika u.1 – Pravljenje novog projekta u alatu StarUML

Odmah proverite da li su Vam uključeni sledeći paneli (ukoliko nisu, idite na menije navedene u zagradama da ih uključite):

  • Model Explorer (View  -> Model Explorer)
  • Diagram Explorer (View ->  Diagram Explorer)
  • Properties (View -> Properties)
  • Toolbox (View -> Toolbox)

Čim napravite novi projekat, potrebno je napraviti novi Model, a to ćete uraditi ukoliko odete na meni Model -> Add -> Model. Odmah po pravljenju modela, mozete uneti ime modela ili ostaviti kako je trenutno određeno pritiskom na taster Enter.

U taj novokreirani model je potrebno dodati dijagram u kojem želite raditi. U ovom uvodu ćemo Vam pokazati kako se radi u klasnom dijagramu, a u svim ostalim dijagramima se radi na isti princip. Da biste napravili novi klasni dijagram u modelu, potrebno je da odete na meni Model -> Add Diagram -> Class diagram i nakon toga upišite ime svog dijagrama ili potvrdite trenutno ime pritiskom na taster Enter.

Da biste prebacili neku komponentu na svoju “radnu površinu klase,” kliknite na komponentu iz Toolbar-a (inače je sa leve strane programa) i onda ponovo kliknite na mesto gde želite da ju postavite.

Ukoliko želite nekoj klasi koju ste dodali na dijagram dodati atribut ili operaciju, kliknite desnim klikom na tu klasu i izaberite Add -> Attribute za dodavanje atributa, odnosno Add -> Operation za dodavanje operacije. Zatim unesite željeno ime atributa odnosno operacije (za operaciju možete pored imena uneti između zagrada i prihvatne atribute te operacije) i potvrdite izmene pritiskom na taster Enter. Ukoliko niste zadovoljni sa parametrima neke operacije, izaberite tu operaciju u Model Explorer-u i onda u panelu Properties kliknite na browse dugme na delu gde su nabrojani parametri (Parameters), te onda u tom prozoru izaberite opcije koje želite da izvršite nad parametrima. Isto tako, ukoliko želite promeniti ime operaciji ili atributu, izaberite isti u Model Explorer-u i u panelu Properties promenite ime i potvrdite izmene pritiskom na taster Enter.

Ukoliko želite povezati određene klase, iz Toolbar panela izaberite alat Association i kliknite i držite klik prevlačeći liniju od jedne klase ka drugoj. Sve ostalo što bude potrebno će biti objašnjeno u svakom zadatku posebno.

Uvod – StarUML – Upoznavanje sa okruženjem

UML – 01 – Sistem za narudžbe

UML – 02 – Sistem za rad lifta

UML – 03 – Opisati vrste vozila

UML – 04 – Opis dela reklamne kampanje

UML – 05 – Opis dela poslovnog sistema jedne kompanije

UML – 06 – Sistem za skladište predmeta

UML – 07 – Opis sistema za škole

UML – 08 – Sistem za predstavljanje atoma

UML – 09 – Sistem za rad sa figurama u 2D ravni

UML – 10 – Sistem za kontrolu lansiranja raketa

UML – 11 – Sistem za on-line CD katalog