ZADATAK :

Napraviti sistem za rad sa figurama u 2D ravni. Od figura za sada postoje Kvadrat i Krug. Kvadrat je opisan dužinom stranice, dok je Krug opisan poluprečnikom. Ove veličine korisnik zadaje prilikom konstrukcije odgovarajućeg objekta. Svakoj figuri se može izračunati površina. Dodatno korisniku je na raspolaganju Kolekcija figura koja može sadržati proizvoljan broj 2D figura. Kolekciji se takođe može izračunati površina kao suma površina svih figura koje sadrži. Potrebno je najpre nacrtati dijagram klasa opisanog sistema. Zatim je potrebno prikazati sekvencijalni dijagram za kreiranje i popunjavanje jedne KolekcijeFigura.
REŠENJE:
Zadatak UML | ITS, Visoka škola Beograd
Slika 1: Izgled traženog dijagrama klasa
Izgled traženog dijagrama klasa sistema za rad sa figurama u 2D ravni
Slika 2: Izgled traženog dijagrama sekvence (za uvećani prikaz kliknite na sliku)

Preuzmite PDF datoteku ovog primera klikom na
ovaj link.