RB Šifra Naziv predmeta Sem. ECTS
PRVA GODINA
1. IIT Informacione i internet tehnologije I 7
1.1. Hardver i osnovne hardverske komponente računara
1.2. Sistemski i korisnički softver
1.3. Internet tehnologije i internet servisi
1.4. Komunikacione tehnologije
1.5. Bežične i mobilne tehnologije
2. RAM Računarska matematika I 8
2.1. Matematička logika
2.2. Matrice i determinante
2.3. Integralni račun
2.4. Diferencijalni račun
3. SPM Strukture podataka i algoritamsko modelovanje I 7
3.1. Strukture podataka
3.2. Algoritamsko modelovanje
Bira se jedan iz sledeće grupe:
4. PAWD Poslovne, grafičke i multimedijalne aplikacije sa WEB dizajnom I 8
4.1. Kancelarijski paketi programa
4.2. Programi za obradu slike
4.3. Programi za vektorsku grafiku
4.4. Teorija web dizajna
4.5. Izrada prezentacija korišćenjem web alata
5. RS Računarski sistemi I 8
5.1. Arhitektura procesora
5.2. Arhitektura računarskog sistema
5.3. Operativni sistem Windows
5.4. Operativni sistemi Unix i Linux
ECTS I sem 30
6. OP Osnovi programiranja II 9
6.1 Programerske tehnike
6.2. Struktura programa
6.3. Programski jezik C
7. KM Kvantitativne metode II 7
7.1. Numerička matematika
7.2. Kombinatorika
7.3. Verovatnoća i statistika
8. E1 Engleski jezik I – Intermediate II 6
8.1. Osnovna vremena engleskog jezika
8.2. Vokabular svakodnevne komunikacije
8.3. Samostalna primena jezika
Bira se jedan iz sledeće grupe:
9. RM Računarske mreže II 8
9.1. Osnovi umrežavanja
9.2. Mrežna oprema
9.3. Mrežno administriranje
9.4. Klijent/server arhitektura
9.5 MikroTik
10. SPKR Socijalni i pravni kontekst računarstva II 8
10.1. Informaciono društvo
10.2. Sociološki aspekti računarstva
10.3. Pravo u računarstvu
ECTS II sem 30
Ukupno ECTS I godina 60
DRUGA GODINA
11. PA Programerski alati III 9
11.1 Programski jezik C#
11.2. ADO.NET programiranje
11.3. Windows Form Technologies
12. OOP Objektno orijentisano programiranje III 7
12.1. Objektno orijentisana analiza i dizajn
12.2. UML jezik
12.3. Java jezik
13. BP Baze podataka III 7
13.1. Model entiteti–veze
13.2. Relacioni model
13.3. Programi za rad sa bazama podataka
Bira se jedan iz sledeće grupe:
14 OM Osnove menadžmenta III 7
14.1. Teorija menadžmenta
14.2. Savremeni menadžment
14.3. Profil i poslovi menadžera
15. OEFR Osnove ekonomije, finansija i računovodstva III 7
15.1. Pojam, predmet i razvoj ekonomije. Osnovne ekonomske kategorije
15.2. Osnove računovodstva
15.3. Finansijski menadžment
ECTS III sem 30
16. PIS Projektovanje informacionih sistema IV 8
16.1. Teorija informacionih sistema
16.2. Strukturna sistem analiza (SSA)
16.3. Management informacioni sistemi
17. NBP Napredne baze podataka IV 8
17.1. Napredne baze podataka
17.2. SQL programiranje i administracija
18. E2 Engleski jezik II – Upper-Intermediate IV 6
18.1. Razumevanje pisanih članaka iz najrazličitijih oblasti
18.2. Osposobljavanje za uspešnu pisanu i govornu komunikaciju
Bira se jedan iz sledeće grupe:
19. MPLJR Menadžment projekata i ljudskih resursa IV 8
19.1. Menadžment projekata
19.2. Menadžment ljudskih resursa
20. PRV Programiranje u realnom vremenu IV 8
20.1. PHP programiranje
20.2. Distribuirano programiranje
20.3. PHP i MySQL
ECTS IV sem 30
Ukupno ECTS II godina 60
TREĆA GODINA
21. IPA Internet programerski alati V 9
21.1. Programski jezik Java
21.2. Java Servlet
21.3. JSP i JavaBeans
21.4. Android programiranje
22. BE Poslovni engleski za IT stručnjake V 6
22.1. Poslovna korespondencija
22.2. Terminologija savremenog poslovanja
23. PSI Principi softverskog inženjerstva V 7
23.1 Prikupljanje softverskih zahteva
23.2 Softverski dizajn i implementacija rešenja
23.3 Testiranje i održavanje softvera
23.4 Upravljanje softverskom konfiguracijom
Bira se jedan iz sledeće grupe:
24. EP Elektronsko poslovanje V 8
24.1. B2B i B2C poslovanje
24.2. IT poslovanje i preduzetništvo
25. MIM Marketing i internet marketing V 8
25.1. Teorija marketinga
25.2. Prodaja
25.3. Internet marketing
ECTS V sem  30
26.  PPP Praktikum primenjenog programiranja
VI 5
  26.1. Kreiranje web aplikacija    
  26.2. Kreiranje i korišćenje web servisa    
27. PZIS Pouzdanost informacionih sistema VI 6
  27.1. Pouzdanost, efektivnost i raspoloživost    
  27.2. Troškovi pouzdanosti i kontrola kvaliteta    
28. UIS Upravljački informacioni sistemi VI 7
  28.1. Strategijski informacioni sistemi    
  28.2. Sistemi za podršku odlučivanju    
29. SZ  Sigurnost i zaštita informacionih sistema
VI 7
  29.1. Sigurnost podataka i sistema    
  29.2. Zaštita IT infrastrukture    
30.  SP Stručna praksa (u Comtradeu) VI 3
31.  ZR Završni rad sa profesionalnim veštinama i pripremom za karijeru VI 7
ECTS VI sem  35
Ukupno ECTS III godina  65
Ukupno ECTS 185