RB Šifra Naziv predmeta Sem. ECTS
PRVA GODINA
1. IIT Informacione i internet tehnologije I 7
1.1. Hardver i osnovne hardverske komponente računara
1.2. Sistemski i korisnički softver
1.3. Internet tehnologije i internet servisi
1.4. Komunikacione tehnologije
1.5. Bežične i mobilne tehnologije
2. RAM Računarska matematika I 8
2.1. Matematička logika
2.2. Matrice i determinante
2.3. Integralni račun
2.4. Diferencijalni račun
3. SPM Strukture podataka i algoritamsko modelovanje I 7
3.1. Strukture podataka
3.2. Algoritamsko modelovanje
Bira se jedan iz sledeće grupe:
4. PAWD Grafičke aplikacije sa WEB dizajnom I 8
4.1. Kancelarijski paketi programa
4.2. Programi za obradu slike
4.3. Programi za vektorsku grafiku
4.4. Teorija web dizajna
4.5. Izrada prezentacija korišćenjem web alata
5. RS Računarski sistemi I 8
5.1. Arhitektura procesora
5.2. Arhitektura računarskog sistema
5.3. Operativni sistem Windows
5.4. Operativni sistemi Unix i Linux
ECTS I sem 30
6. OP Osnovi programiranja II 9
6.1 Programerske tehnike
6.2. Struktura programa
6.3. Programski jezik C
7. KM Kvantitativne metode II 7
7.1. Numerička matematika
7.2. Kombinatorika
7.3. Verovatnoća i statistika
8. E1 Engleski jezik I II 6
8.1. Osnovna vremena engleskog jezika
8.2. Vokabular svakodnevne komunikacije
8.3. Samostalna primena jezika
Bira se jedan iz sledeće grupe:
9. RM Računarske mreže II 8
9.1. Osnovi umrežavanja
9.2. Mrežna oprema
9.3. Mrežno administriranje
9.4. Klijent/server arhitektura
9.5 MikroTik
10. SPKR Socijalni i pravni kontekst računarstva II 8
10.1. Informaciono društvo
10.2. Sociološki aspekti računarstva
10.3. Pravo u računarstvu
ECTS II sem 30
Ukupno ECTS I godina 60
DRUGA GODINA
11. E2 Engleski jezik II III 6
11.1 Razumevanje pisanih članaka iz najrazličitijih oblasti
11.2. Osposobljavanje za uspešnu pisanu i govornu komunikaciju
12. OOP Objektno orijentisano programiranje III 9
12.1. Klase, objekti, nasleđivanje, polimorfizam
12.2.  C# programski jezik
12.3. Interfejsi, delegati, događaji
13. BP Baze podataka III 9
13.1. Model entiteti–veze
13.2. Relacioni model
13.3. Programi za rad sa bazama podataka
Bira se jedan iz sledeće grupe:
14 OM Osnovi menadžmenta III 6
14.1. Teorija menadžmenta
14.2. Savremeni menadžment
14.3. Profil i poslovi menadžera
15. OEFR Osnovi ekonomije III 6
15.1. Pojam, predmet i razvoj ekonomije. Osnovne ekonomske kategorije
15.2. Osnove računovodstva
15.3. Finansijski menadžment
16. UM Uvod u MATLAB III 6
16.1. Upoznavanje sa osnovama MATLAB-a
16.2. Programiranje u MATLAB-u
16.3. Operacije sa matricama
ECTS III sem 30
17. PIS Projektovanje informacionih sistema IV 8
17.1. Teorija informacionih sistema
17.2. Strukturna sistem analiza (SSA)
17.3. Management informacioni sistemi
18. NBP Napredne baze podataka IV 8
18.1. Napredne baze podataka
18.2. SQL programiranje i administracija
19. PA Programerski alati IV 8
19.1. Programski jezik C#
19.2. ADO.NET programiranje
19.3. Windows Form Technologies
Bira se jedan iz sledeće grupe:
20. UP Upravljanje projektima IV 6
20.1. Menadžment projekata
20.2. Menadžment ljudskih resursa
21. MIM Marketing i internet marketing IV 6
21.1. Teorija marketinga
21.2. Prodaja
21.3. Internet marketing
22. OR Osnove robotike IV 6
22.1. Pojam i naziv robota
22.2. Primena robota u industriji
22.3. Upravljanje robotima
ECTS IV sem 30
Ukupno ECTS II godina 60
TREĆA GODINA
23. PPP Praktikum primenjenog programiranja
V 8
23.1. Kreiranje web aplikacija
23.2. Kreiranje i korišćenje web servisa
24. PSI Principi softverskog inženjerstva V 7
24.1 Prikupljanje softverskih zahteva
24.2 Softverski dizajn i implementacija rešenja
24.3 Testiranje i održavanje softvera
24.4 Upravljanje softverskom konfiguracijom
25. PRV Web programiranje V 8
25.1. PHP programiranje
25.2. Distribuirano programiranje
25.3. PHP i MySQL
Bira se jedan iz sledeće grupe:
26. EP Elektronsko poslovanje V 7
26.1. B2B i B2C poslovanje
26.2. IT poslovanje i preduzetništvo
27. UIS Upravljački informacioni sistemi V 7
27.1. Strategijski informacioni sistemi
27.2. Sistemi za podršku odlučivanju
ECTS V sem  30
28. BE Poslovni engleski za IT stručnjake VI 6
28.1. Poslovna korespondencija
28.2. Terminologija savremenog poslovanja
29. IPA Internet programerski alati VI 8
29.1. Programski jezik Java
29.2. Java Servlet
29.3. JSP i JavaBeans
29.4. Android programiranje
Bira se jedan iz sledeće grupe:
30. SZ Sigurnost i zaštita informacionih sistema
VI 6
30.1. Sigurnost podataka i sistema
30.2. Zaštita IT infrastrukture
31. PZIS Pouzdanost informacionih sistema VI 6
31.1. Pouzdanost, efektivnost i raspoloživost
31.2. Troškovi pouzdanosti i kontrola kvaliteta
32.  SP Stručna praksa (u odgovarajućoj firmi) VI 3
33.  ZR Završni rad sa testom za profesionalne veštine VI 7
ECTS VI sem  30
Ukupno ECTS III godina  60
Ukupno ECTS 180