U nastavku su dati rešeni primeri i zadaci iz Programskog jezika C, koji su rađeni na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije u okviru predmeta Osnovi programiranja – Programski jezik C.

Primeri su izvršeni i provereni korišćenjem MS Visual Studio 6.0.  Ako za izvršavanje koristite neki drugi kompajler, potrebno je da, na kraju svakog rešenja, dodate sledeću liniju koda:
system(“PAUSE”);

 

001. Hello world

002. Ilustracija upotrebe  \n, \t, \\ i \”

003. Prikaz ispisa vrednosti celobrojne promenljive

004. Prikaz unosa i ispisa celog broja

005. Program za sabiranje dva broja

006. Prikaz unosa i ispisa realnih brojeva

007. Zaokruživanje realnog broja prilikom ispisa

008. Ilustracija štampanja karaktera

009. Ilustracija ispisa karaktera, nizova karaktera i ASCII vrednosti karaktera

010. Primeri upotrebe aritmetičkih operatora

011. Izračunavanje obima i površine pravougaonika, ako su zadate stranice (celi brojevi)

012. Izračunavanje obima i površine kruga

013. Izračunavanje površine i zapremine valjka, ako su zadati poluprečnik osnove i visina (realni brojevi)

014. Izračunavanje rastojanja između dve tačke u prostoru, ako su zadate koordinate krajnjih tačaka

015. Određivanje broja stepeni, minuta i sekundi u uglu koji je zadat u radijanima

016. Određivanje uglova trougla, ako su zadate koordinate njegovih temena

017. Program za izračunavanje uslovnog izraza prema datom obrascu

018. Izračunavanje vrednosti datog izraza

019. Izračunavanje n-tog stepena celog broja a, pri cemu se i ‘a’ i ‘n’ unose sa tastature

020. Izračunavanje sume prirodnih brojeva od 1 do n (n se unosi sa tastature)

021. Izračunavanje zbira kvadrata prvih n prirodnih brojeva (n se unosi sa tastature)

022. Izračunavanje sume kvadrata parnih brojeva u opsegu od broja n do broja m (n i m se unose sa tastature, n<m)

023. Izračunavanje faktorijela broja n (n se unosi sa tastature)

024. Program za nalaženje svih trocifrenih brojeva, koji su jednaki zbiru kubova svojih cifara

025. Program za ispis velikih slova od A do Z i njihovih ASCII kodova

026. Ispis ASCII tabele – obična i proširena.

027. Program za tabeliranje funkcije y=(1+x+x2) u opsegu od xmin do xmax sa korakom dx

028. Program za tabeliranje funkcije ‘s’ u opsegu od xmin do xmax sa korakom dx

029. Program za štampanje svih stepena broja dva, koji nisu veći od unapred zadate granice koja je veca od broja 2

030. Program za učitavanje n realnih brojeva i štampanje najvećeg i najmanjeg broja

031. Program koji učitava parametre a, b i c, vremena t1 i t2 i pronalazi predjeni put s u intervalu t1 do t2.

032. Program za ispisivanje prvih 30 prirodnih brojeva i njihovih kvadrata

033. Za sve uglove od 0 do 90 stepeni sa korakom promene (inkrement, definisan u stepenima) izračunati vrednost sinusne funkcije.

034. Program za izračunavanje aritmetičke sredine prvih n brojeva (n se unosi sa tastature).

035. Program za sortiranje niza od n elemenata u neopadajucem redosledu.

036. Program za rotiranje članova niza. Niz i broj mesta za rotiranje unose se sa tastature.

037. Program za izračunavanje skalarnog proizvoda dva vektora. Ilustracija rada sa nizovima. Rešenje preko funkcija.

038. Napisati program koji proverava da li učitani niz brojeva odgovara fibonačijevom nizu. Niz brojeva, koji se unosi sa tastature, može imati najmanje tri elementa.

039. Program koji za unete četiri vrednosti sa tastature vraća najmanju vrednost. Rešenje preko funkcije koja prima dve vrednosti na standardnom ulazu.

040. Program za ispisivanje slučajnih brojeva pritiskom na taster SPACE.

041. Izračunavanje ukupnog električnog otpora R u kolu. Kolo može biti redne ili paralelne veze i sastoji se od dva otpornika, R1 i R2.

042. Program za unos elemenata matrice 3×3 i izračunavanje zbira elemenata na glavnoj dijagonali

043. Izračunavanje bilo kojeg reda predhodno unete matrice A.

044. Program koji izračunava broj i ispisuje pozicije elemenata matrice realnih brojeva (tipa float) koji su jednaki aritmetičkoj sredini svojih suseda (maksimalno 8 suseda).

045. Program za izračunavanje zbira elemenata ispod sporedne dijagonale kvadratne matrice.

046. Program za izračunavanje zbira kvadrata prvih n prirodnih brojeva (n se unosi sa tastature) uz upotrebu posebne funkcije.

047. Program koji broji pojavljivanja pojedinačnih cifara, blankova, malih i velikih slova i ostalih znakova na ulazu.

048. Program za konverziju dekadnog broja u binarni. Dekadni broj unosi se sa tastature.

049. Izračunavanje broja pojavljivanja datog znaka u datom nizu

050. Program za konverziju pozitivnih celih brojeva iz dekadnog brojnog sistema u binarni, heksadecimalni i oktalni brojni sistem. Tabelarni prikaz.

051. Program za prikazivanje fibonačijevog niza od n elemenata. Broj n se unosi sa tastature.

052. Izračunavanje sume kvadrata neparnih brojeva u opsegu od broja n do broja m, uz upotrebu posebne funkcije. Brojevi n i m se unose sa tastature (n < m).

053. Program za izračunavanje srednje vrednosti onih elemenata niza celih brojeva koji su deljivi sa tri.

054. Program za sortiranje niza u neopadajućem redosledu. Niz se unosi sa tastature.

055. Program za određivanje rešenja linearne jednačine Ax+B=0

056. Program za tabeliranje funkcije S=(1+X+X^1)+(1+X+X^2)+…..+(1+X+X^n) , sa unošenjem sa tastature xmin, xmax i koraka dx.

057. Program za učitavanje srednjih temperatura po mesecima za 12 meseci i izračunavanje srednje temperature za celu godinu

058. Program za rešavanje kvadratne jednačine pomoću funkcije, koja ima argumente a, b i c

059. Program za izračunavanje i prikazivanje prosečne vrednosti clanova niza i daje izveštaj koji članovi niza su manji od izračunatog proseka. Niz brojeva se unosi sa tastature.

060. Program za prikazivanje svih parnih brojeva, koji su veći od broja A i manji od broja B. To radi pomoću funkcije, koja ima argumente a i b.

061. Program za izračunavanje i prikazivanje zbira članova niza sa parnim indeksom i zbira članova niza sa neparnim indeksom. Niz brojeva se unosi sa tastature.

062. Program za izračunavanje zbira cifara bilo kog broja većeg od 1 i manjeg od 1000. Dati broj se unosi sa tastature.

063. Izračunavanje površine i zapremine lopte, ako je dat poluprečnik, uz upotrebu posebne funkcije.

064. Program za izračunavanje površine i zapremine trostrane i četvorostrane piramide.

065. Izračunavanje površine trougla, ako su unete sve tri stranice, uz upotrebu funkcija.

066. Izračunavanje sume kvadrata svih brojeva, samo parnih i samo neparnih za unete granice intervala i tabelarni prikaz svih pojedinačnih kvadrata datih brojeva.

067. Izračunavanje obima i površine trougla za zadate koordinate tri tačke uz ispitivanje uslova kolinearnosti tih tačaka.

068. Izračunavanje sinusa, kosinusa, tangensa i kotangensa uglova od 0 do 90 stepeni za zadati korak. Tabelarni prikaz rezultata.

069. Program za izračunavanje najmanjeg broja od zadata 4 broja, uz korišćenje funkcije koja poredi dva broja.

070. Program za umetanje novog elementa izmedju n-tog i n+1-og elementa datog niza.

071. Broj do 5 – ispis slovima broja koji se unese sa tastature (demonstracija rada SWITCH – CASE).

072. Program, koji u datom stringu utvrđuje broj pojavljivanja datog znaka.

073. Program za ispisivanje prvih k ili poslednjih k znakova datog stringa.

074. Program za sortiranje u alfabetskom redosledu učitanog niza stringova i određivanje dužine sortiranih stringova.

075. Program, koji iz datog stringa izdvaja samo slova.

076. Program, koji učitava brojeve u opsegu od 1 do 100, a zatim određuje rezultat, tako što se svaki učitani parni broj dodaje na rezultat. Učitavanje brojeva traje sve dok se ne unese neki broj, koji nije u opsegu od 1 do 100.

077. Program za evidenciju radnog vremena zaposlenih. Dolazak i odlazak sa posla se predstavlja unosom sati, minuta i sekundi. Na osnovu unetih vremena tabelarno obračunati provedeno dnevno vreme na poslu u satima, minutima i sekundama. Uzeti u obzir mogućnost dvokratnog radnog vremena.

078. Program za raspoređivanje studenata po salama za polaganje ispita. Na početku programa treba učitati broj sala, broj studenata i broj mesta u svakoj od sala. Sale treba popunjavati redom, počev od onih sa najvećim brojem mesta. Na kraju treba ispisati redne brojeve onih sala, koje će se koristiti za polaganje ispita.

079. Program za organizaciju telefonskog imenika sa upisivanjem podataka, citanjem podataka i pretrazivanjem po kriterijum.

080. Unos podataka zaposlenih. Program koji prikazuje osnovni rad sa strukturom.

081. Program za izračunavanje Fibonačijevog broja. Rešenje preko rekurzije.

082. Demonstracija opsega vrednosti i primene statičkih i nestatičkih promenljivih.

083. Demonstracija otvaranja datoteka (“r” – read i “w” – write mod). Osnovne tehnike rada sa datotekama

084. Program za sortiranje u alfabetskom redosledu učitanog niza stringova. Određivanje dužine sortiranih stringova.

085. Demonstracija više povratnih vrednosti funkcije koristeći prenos preko pokazivača.

086. Primer upotrebe pokazivača. Pokazivačka aritmetika.

087. Pokazivačka aritmetika. Drugi zadatak.

088. Program za izračunavanje statistike na SP u fudbalu. Za unete timove i rezultate utakmica se izračunava poredak u grupi, ekipa sa najboljom gol razlikom i ekipa sa najviše postignutih golova.

089. Program za izračunavanje statistike ispita: učitavanje broja studenata i njihovih ocena na ispitu, određivanje broja položenih i broja nepoloženih na ispitu, određivanje prosečne ocene i prosečne ocene položenih, određivanje broja studenata sa natprosečnim ocenama.

090. Program za izračunavanje penzije prema privatnom penzionom fondu. Korisnik sa tastature unosi godine uplate, godine isplate, mesečnu sumu za uplatu i mesečnu stopu prinosa. Program na izlazu ispisuje  iznos akumulirane sume i mesečnu penziju.

091. Program za rad sa artiklima koji se prodaju u okviru prodavnice. Datoteka sadrži podatke o proizvodima koji se prodaju u okviru određene prodavnice. Svaki proizvod ima bar-kod, naziv, cena i pdv. Na standardni izlaz ispisati podatke o svim proizvodima koji se prodaju u prodavnici. Smatra se da datoteka artikli.txt postoji.

092. Program za povećanje plata radnika prema provedenom radnom vremenu na poslu. Za prekoračenje od 20 sati povišica je 10%, za prekoračenje od 30% povišica je 20%.

093. Program koji iz datoteke igraci.txt čita podatke o igračima, pronalazi igrača sa najvećim brojem ostvarenih poena i na standardnom izlazu ispisuje ime tog igrača i broj ostvarenih poena. Smatra se da datoteka igraci.txt postoji.

094. Program koji izračunava mesečnu ratu kredita u zavisnosti od izbora kredita i banke. Na raspolaganje su Banca Intesa, Raiffeisen Bank i Komercijalna banka a krediti mogu biti: Gotovinski, Stambeni i Auto.

095. Program koji iz datoteke igraci.txt čita podatke o igračima na svetskom prvenstvu u fudbalu, pronalazi igrača sa najvećim brojem ostvarenih poena, na standardnom izlazu ispisuje ime tog igrača i broj ostvarenih poena. Smatra se da datoteka igraci.txt postoji.

096. Program za proveru ispravnosti unetog JMBG, na osnovu kontrolnog broja (Poslednja cifra JMBG).

097. Program za proveru tačnosti bar koda, na osnovu kontrolnog broja (Poslednja cifra bar koda).

098. Program za ispis svih apsolvenata koji imaju nadprosečnu ocenu i manje od 4 ispita do kraja unose se ime, prezime, broj indexa, broj nepoloženih ispita i prosek apsolventa.

099. Program koji sadržaj fajla test.dat formiran od velikih slova alfabeta šifriran šalje u fajl sifra.dat. Znak se šifrira tako što se zamenjuje sledećim ASCII znakom, a znak Z se zamenjuje znakom A.

100. Program koji iz datog fajla “ulaz.txt” čita reči i određuje prosečan broj slova u rečima parne dužine.